Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Infektologija
Kratica predmeta SESP3-3 Šifra predmeta 144137
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Alemka Markotić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail alemka.markotic@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Nicola Petrosillo
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski/Engleski
Opis
predmeta

Studenti studija sestrinstva upoznat će se načelima nastanka i prijenosa zaraznih bolesti, te će im se prenijeti temeljno znanje iz područja opće i specijalne infektologije.  Studenti će se upoznati i s ulogom medicinske sestre u prepoznavanju pojave specifičnih simptoma zaraznih bolesti, a u tijeku provedbe zdravstvene njege infektoloških bolesnika. Studenti će se upoznati i s ulogom medicinske sestre u edukaciji i prevenciji daljnjeg širenja zaraznih bolesti na primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj razini zdravstvene zaštite.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - primijeniti temeljna načela nastanka i prijenosa zaraznih bolesti; - objasniti patogenezu nastanka zaraznih bolesti; - prepoznati kliničku sliku i tijek zaraznih bolesti; - integrirati temeljno znanje pri provedbi ordiniranih postupaka od liječnika, a pri dijagnostičkim i terapijskim postupcima; - integrirati mjere prevencije širenja zaraznih bolesti u procesu svakidašnjeg rada; - integrirati mjere prevencije širenja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u procesu svakidašnjeg rada; - planirati provedbu zdravstvene njege u infektoloških bolesnika primjenjujući temeljna načela prijenosa zaraznih bolesti; - integrirati temeljno znanje u prepoznavanju pojavnosti zarazne bolesti, a sukladno kompentencijama medicinskih sestara prvostupnica sestrinstva u procesu rada, na svim razinama zdravstvene zaštite (primarne, sekundarne i tercijarne razine); - argumentirati mišljenje u procesu rada pri sumnji na zaraznu bolest, a prilikom asistiranja liječniku u pregledu bolesnika u hitnom prijmu te prilikom prikupljanja podataka iz područja anamneze i fizikalnog pregleda u propisanoj sestrinskoj dokumentaciji.
Literatura
Obvezna

1. Kuzman I., Schonwald S.: Infektologija za medicinske sestre, Medicinska naklada, Zagreb 2000.
2. Beus I., Škerk V.: Infektologija za stomatologe, Graphis, Zagreb 2002.
3. Damani, N.: Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija, 2015. (prijevod trećeg izdanja) Medicinska naklada, 2015.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.4 0
Ukupno tijekom nastave 0.4 0
Završni ispit 0.6 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Opća infektologija: imunologija, imunoprofilaksa, načela antimikrobne terapije i kemoprofilaksa
2. Specijalna infektologija: crijevne zarazne bolesti, akutne bakterijske i virusne infekcije dišnih puteva
3. Specijalna infektologija: virusni hepatitisi, virusni i gnojni meningitisi, osipne zarazne bolesti
4. Specijalna infektologija: antropozoonoze i bolesti prirodnih žarišta, emergentne zarazne bolesti,
5. Specijalna infektologija: tropske zarazne bolesti i putničke infekcije, HIV/AIDS i sindrom sepse
6. Specijalna infektologija: infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.