Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatske zemlje u 19. stoljeću
Kratica predmeta POVP2-4 Šifra predmeta 111940
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Turkalj
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jturkalj@isp.hr Telefon +385 (1) 4851720
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Političke, gospodarske i društvene prilike u hrvatskim zemljama tijekom prve polovice 19. stoljeća: od smrti Josipa II. preko propasti Mletačke Republike i francuske vladavine; Dubrovačka Republika 1790.–1808.; Vojna krajina 1790.–1815.; Političke, gospodarske i društvene prilike u hrvatskim zemljama uoči preporoda; Preporodno doba i njegova postignuća; Zbivanja na unutrašnjem i vanjskopolitičkom planu 1848./49. i djelovanje bana Josipa Jelačića, Hrvatski sabor 1848.; Neoapsolutizam–germanizacija i modernizacija; Obnova ustavnosti–Hrvatska na raskrižju, Hrvatski sabor 1861.i 1865., Austro–ugarska nagodba, Hrvatsko–ugarska nagodba, Riječko pitanje, Stranački život u vrijeme bana Levina Raucha, Stranka prava do ustanka u Rakovici 1871., Istra i Dalmacija od 1860.–1870.; Bunjevački Hrvati; Razvojačenje Vojne krajine; Revizija Nagodbe, Hrvatska za banovanja Ivana Mažuranića, Istra i Dalmacija 1870.–ih; Stranka prava na čelu hrvatskog nacionalnog pokreta 1880–ih, Banovanje Khuena Héderváryja 1883.–1903.–obilježja Khuenova režima; Raskol Stranke prava, Politički pokret 1903.; Dalmacija i Istra 80.–ih i 90–ih godina 19. stoljeća; Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini 1878.–1903.; «Novi kurs», nove političke grupacije u Hrvatskoj i Dalmaciji, Hrvatsko–srpska koalicija na vlasti, Slom «novog kursa»; Aneksijsko razdoblje–Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Dalmacija, Istra; Predratno razdoblje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima hrvatske povijesti 19. stoljeća (1790.-1914.) 2. Prepoznati temeljne političke, društvene i kulturne procese koji su obilježili hrvatsku povijest navedenog razdoblja 3. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa 4. Razlikovati posebnosti proizašle iz razjedinjenost hrvatskog prostora u 19. stoljeću, ali i objedinjavajuće faktore 5. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu 6. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 7. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 8. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 9. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

J. Šidak, Hrvatski narodni preporod–Ilirski pokret, Zagreb 1988., str. 7-92., 112.-163., 200.-215.; T. Markus, “Hrvatski politički pokret 1848.–1849. godine: osnovne ideje i zbivanja”, Povijesni prilozi 15 (1996): 11.–58.; M. Gross, Počeci moderne Hrvatske. Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850.–1860., Zagreb 1985., str. 11.–27., 371.–400.; Povijest Hrvata 2-od kraja 15. st. do kraja Prvog svjetskog rata, Školska knjiga, Zagreb, 2005., str. 419-601.

Dopunska

Šidak–Gross–Karaman–Šepić, Povijest hrvatskog naroda 1860.–1914., Zagreb 1968.; N. Stančić, Hrvatski narodni preporod 1790.–1848., u: Hrvatski narodni preporod 1790.–1848, Zagreb 1985., predgovor, str. 1.–30.; Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća, Zagreb 1981., str. 175.–191., 231.–306., 343.–373.; N. Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Zagreb 2002., str. 3.–209.; M. Gross i A. Szabo, Prema hrvatskome građanskom društvu: društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća, Zagreb1992.,str. 117.–295., 425.–509.; I. Karaman, Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću, Zagreb 1972.; J. Šidak, Studije iz hrvatske povijesti IX. stoljeća, Zagreb 1973., str. 3.–84., 125.–151.; J. Horvat, Politička povijest Hrvatska, sv. 1. Zagreb 1990., str. 276.–383.; J. Krišto, Prešućena povijest, katolička crkva u Hrvatskoj politici 1850.–1918., Zagreb 1994.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

 

 

Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij nakon 7. predavanja; 2. kolokvij nakon 14. predavanja
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje:“Hrvatski prostor“ u 19. stoljeću ; Hrvatski sabor 1790.–1830.
2. Pripremo razdoblje hrvatskog narodnog preporoda (1790.–1835)
3. Hrvatski narodni preporod – Ilirski pokret (1835.–1848.)
4. Hrvatski politički pokret 1848./49.
5. Banska Hrvatska u razdoblju neoapsolutizma 1850–ih
6. Hrvatski sabor 1861.
7. Nastanak i značaj Hrvatsko–ugarske nagodbe
8. Istočnojadranski regionalizmi u 19. st. (Dalmacija, Istra, Rijeka, Dubrovnik)
9. Reakcije hrvatskih oporbenih političkih stranaka na Nagodbu i revizija Nagodbe 1873.
10. Modernizacijske reforme za vladavine bana Ivana Mažuranića
11. Banska Hrvatska 1880–ih/Ban Khuen Héderváryja i pravaški pokret
12. Režim bana Khuena Héderváryja 1890–ih
13. Dalmacija i Istra od 1861. do kraja 19.st.
14. Banska Hrvatska u razdoblju krize dualizma krajem 19. i poč. 20. st.
15. Banska Hrvatska, Dalmacija, Istra i Bosna i Hercegovina od 1903.–1914.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema studentima i upute za pisanje seminarskih radova
2. Hrvatske zemlje od smrti Josipa II. do dolaska Francuza (1790.–1805.); Dubrovačka Republika od 1790. do propasti 1808.; Hrvatske zemlje u vrijeme francuske vladavine i stvaranje Ilirskih provincija
3. Vojna krajina u prvoj polovici 19.stoljeća; Janko Drašković i Disertatia; Ljudevit Gaj –ideje i djela
4. Ban Josip Jelačić; 1848. u Hrvatskoj–Zahtijevanja naroda; Bogoslav Šulek–doprinos razvoju hrvatske političke misli i novinstva
5. Hrvatski sabor 1848.; Sloboda tiska i javno mnijenje u Hrvatskoj 1848./49.; Istra u prvoj pol. 19.st. (od 1815.)
6. Dalmacija u prvoj pol. 19. st. (od 1815.); Hrvatski sabor 1861.–Poslovnik i zakonodavni postupak; Hrvatski sabor 1861.– rad i zaključci
7. Kolokvij – pismeni
8. Državnopravni položaj Rijeke u nagodbenom razdoblju; Izborno zakonodavstvo 1848.–1914.–glavne odrednice; Stranka prava do Rakovice 1871.
9. Franjo Rački; Josip Juraj Strossmayer; Eugen Kvaternik
10. Školstvo u Hrvatskoj do osnutka Zagrebačkog sveučilišta; Ivan Mažuranić; Ante Starčević
11. Gradišćanski Hrvati; Preporodni pokret bačkih Hrvata; Bosna i Hercegovina od 1878.–1908.
12. Vojna Krajina–demilitarizacija i pripojenje Banskoj Hrvatskoj;Narodni pokret 1883.; „Khuenovi Srbi“
13. Mihovil Pavlinović; Juraj Dobrila; Frano Supilo
14. Kolokvij – pismeni
15. Umjetnost, književnost i kultura u Hrvata u drugoj pol. 19. st. i poč. 20.st.; Gospodarstvo Banske Hrvatske u drugoj pol. 19. st i poč. 20. st.; Crkva u Hrvata u drugoj pol. 19. st. i poč. 20. st.;