Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatska povijest: 1945. - 1990.
Kratica predmeta POVP1-3 Šifra predmeta 111929
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Kolegij se bavi odabranim temama iz razdoblja hrvatske povijesti od 1945. do 1990. Naglasak je stavljen na neposredno razdoblje nakon završetka Drugog svjetskog rata i načina na koji su komunisti došli na čelo druge Jugoslavije. U fokusu kolegija tako je represija koju je komunistička vlast provodila prema svim klasnim i ideološkim neprijateljima. Posebno mjesto zauzima ekonomski koncept novog društvenog uređenja, kao i prijelomni trenuci hrvatske politike u drugoj polovini dvadesetog stoljeća.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz hrvatske povijesti od završetka Drugog svjetskog rata do prvih slobodnih višestranačkih izbora. 2. Prepoznati temeljne procese iz hrvatske, povijesti od 1945. do 1990. 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima. 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa. 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina.
Literatura
Obvezna

M. Bertoša, Kruh, mašta & mast, Zagreb 2007.; D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 2000.; H. Matković, Povijest Jugoslavije: 1918.-1991.: Hrvatski pogled, Zagreb 1998.; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991., Zagreb 2005.

Dopunska

NAPOMENA: Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20% (pripremljeno izlaganje – 8%; predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada – 12%)
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. nastavni termin; 2. kolokvij: 14. nastavni termin.

Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. O cilju predmeta
2. Koncepcija novog društvenog uređenja
3. Križni put
4. Kako živi selo?
5. Komunistička vlast i oduzimanje imovine
6. Obračun komunističkih vlasti s nadbiskupom Stepincem
7. Sukob s IB-om i Goli otok
8. Kolokvij
9. Samoupravljanje od ideje do kraha
10. Represivni sustav komunističke vlasti
11. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika- uzroci i posljedice
12. Hrvatsko proljeće: politički, gospodarski i socijalni aspekt
13. SKJ od krize 1980. do raspada 1990.
14. Hrvatska na putu prema samostalnosti
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. O ciljevima seminara
2. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
8. Kolokvij
9. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanjar
12. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
15. Kolokvij