Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Holistički pristupi u palijativnoj skrbi
Kratica predmeta SESD1-2 Šifra predmeta 144249
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail isklebar@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Morana Brkljačić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail morana_brkljacic@yahoo.co.uk Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Marđetko
Akademski stupanj magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata_mardjetko@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Lidija Fumić Dunkić
Akademski stupanj magistra znanosti Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matija Rimac
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Student/ica će usvojiti specifična znanja vezana uz palijativnu skrb, uvidjeti ulogu palijativne skrbi u posljednjim danima života i mirnoj smrti te razviti ispravan odnos prema neizlječivo bolesnima. Znanja se odnose na shvaćanje smrti kao sastavnog dijela života i zadovoljavanje potreba umirućih bolesnika uz osvrti na poimanje kulture života nasuprot kulture smrti, posebno nasilne smrti i eutanazije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon završenog predmeta student/ica će uvidjeti važnost palijativne skrbi kod umirućih bolesnika te moći provoditi palijativnu skrb, razlikovati kulturu života od kulture smrti, objasniti potrebe umirućih bolesnika i znati ih zadovoljiti, objasniti eutanaziju iz svih aspekata, objasniti osobitosti kliničke i moždane smrti, prepoznati poremećaje svijesti i razlikovati demenciju kod osoba starije životne dobi, uvidjeti ulogu visokoobrazovane medicinske sestre u palijatvivnoj skrbi iz svih aspekata, poštivajući cjelovitost osobe (holistički pristup).
Literatura
Obvezna

1. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T, (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada Onkologija 

2. Jušić,A.i sur.Hospicij i palijativna skrb,Školska knjiga,Zagreb,1995

3. Fučkar,G.Uvod u sestrinske dijagnoze,Zagreb:HUSE,1996

4. Yasko,J.M.Medicinska njega bolesnika sa simptomima vezanim uz kemoterapiju.Reston:Sveučilište u Pittsburghu,1983

5. Šamija.M.Onkologija.Medicinska naklada,Zagreb,2000

6. Orešković,S Babić,S,Pravo na život,Medicinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu,Zagreb,1991

7. Arambašić Lidija,Gubitak,tugovanje,podrška,Naklada Slap,Zagreb 2008

Dopunska

1. E.Kubler-Ross,Razgovori sa s umirućem,Zagreb 2007
2. V.E.Frankl,Život Uvijek ima smisla,Uvod u logoterapiju,Zagreb 2001

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Uredno izvršene seminarske obaveze.

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad 
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.8 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 1.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojmovi i definicije u palijativnoj skrbi
2. Razvoj palijativne medicine u Hrvatskoj i svijetu
3. Temeljna načela palijativne skrbi
4. Temeljni organizacijski oblici palijativne skrbi
5. Zakonska regulativa i strateški plan razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj
6. Etički principi u palijativnoj skrbi
7. Prepoznavanje palijativnog bolesnika i procjena potreba bolesnika i obitelji
8. Psihosocijalna podrška terminalnim bolesnicima
9. Ustroj i uloge članova multidisciplinarnog tima palijativne skrbi
10. Specifičnosti komunikacije u palijativnoj skrbi (priopćavanje loših vijesti)
11. Duhovnost u palijativnoj skrbi
12. Uloga i potrebe neformalnih pružatelja skrbi/obitelji
13. Mjesto i uloga volontera u palijativnoj skrbi
14. Žalovanje
15. Briga o onima koji brinu