Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Higijena i epidemiologija
Kratica predmeta SP4-7 I Šifra predmeta 171629
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dinko Puntarić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dinko.puntaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 602
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj magistar znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marica Miletić Medved
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marica.miletic-medved@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je usvojiti higijensko-epidemiološke pojmove, pojave i probleme. Cilj predmeta je osposobiti studente da prepoznaju i procjenjuju uzročno-posljedične čimbenike te primjenjuju i analiziraju postupke iz sestrinske domene higijene i epidemiologije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza: - identificirati i opisati higijensko-epidemiološke pojmove, pojave i probleme u zajednici; - objasniti uzroke pojedinih bolesti, kao i metode njihova prepoznavanja (otkrivanja); - grupirati i razlikovati skupine bolesti prema njihovim epidemiološkim osobitostima; - prepoznati i demonstrirati značaj pojedinoga higijensko-epidemiološkog problema s obzirom na pokazatelje koji se odnose na određeno područje; - protumačiti i analizirati postojeće podatke od značaja za zajednicu te interpretirati utjecaj pojedinih preventivnih mjera na kretanje tih bolesti u određenom razdoblju; - provoditi specifične mjere prevencije (cijepljenje); - planirati, provoditi i vrednovati preventivne mjere iz područja sestrinske prakse na temelju postojećih parametara ozbiljnosti u zajednici.
Literatura
Obvezna

Puntarić D., Ropac, D. i sur.: Higijena i epidemiologija, Medicinska naklada/Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 2016.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze
3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.6 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 2.2 30
Završni ispit 0.8 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Opća epidemiologija
2. Epidemiološki pojmovi i epidemiološka mjerenja
3. Razumijevanje čimbenika koji uzrokuju bolest, puteva prijenosa i načina inficiranja
4. Segment primarne i sekundarne prevencije zaraznih bolesti
5. Mjere prevencije u nezaraznih bolesti
6. Specijalna epidemiologija
7. Epidemiološke osobine kroničnih nezaraznih bolesti
8. Imunizacija
9. Higijena, osobna higijena, higijena u kolektivu
10. Utjecaj okolišnih čimbenika
11. Utjecaj društvenih čimbenika
12.
13.
14.
15.