Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Gospodarska i društvena povijest
Kratica predmeta POVP6-9 Šifra predmeta 111962
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Matić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail tomislav.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivica Miškulin
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivica.miskulin@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 625
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Namjera je odabranim temama i seminarima prikazati ekonomski razvoj određenih segmenata hrvatskog i svjetskog gospodarstva prateći teorijske postavke i njihovu praktičnu primjenu. Kolegij obuhvaća sljedeće odabrane sadržaje: povijest hrvatske ekonomske misli od početaka do 19. stoljeća, gospodarske i socijalne aspekte hrvatskih zemalja od srednjeg vijeka do 20. stoljeća, pravo, znanost i kompeticija kao osnove gospodarskog razvoja, radna etika zapada, industrijske revolucije i razvoj gospodarstva, povijest prijevoza i prijevoznih sredstava, povijest turizma.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz gospodarske i socijalne povijesti 2. Prepoznati temeljne procese svjetske i hrvatske povijesti 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina
Literatura
Obvezna

I.T. Berend, Ekonomska povijest Europe u dvadesetom stoljeću, Zagreb 2011., (odabrana poglavlja); R. Bićanić, Ekonomska podloga hrvatskog pitanja, Zagreb 2004., (odabrana poglavlja); M. Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Zagreb 1995 (odabrana poglavlja); N. Budak, Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Zagreb 2007. (odabrana poglavlja);J. Kulischer, Opća ekonomska povijest II, Zagreb 1957., (odabrana poglavlja); Z. Nikolić Jakus (ur.) Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550-oko 1150). Povijest Hrvata, knj. 1, Zagreb 2015. (odabrana poglavlja); V. Lunaček, Povijest ekonomskih doktrina, Zagreb 2004. (odabrana poglavlja); J. Vrandečić, M. Bertoša, Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku, Zagreb 2007. (odabrana poglavlja); U potrazi za mirom i blagostanjem: : hrvatske zemlje u 18. stoljeću (ur. L. Čoralić), Zagreb 2013. (odabrana poglavlja); Povijest Hrvata. Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata, druga knjiga (gl. ur. M. Valentić i L., Čoralić, Zagreb, 2005; Povijest svijeta: od početka do danas, 2. izdanje (prev. Alka Škiljan…et al.), Zagreb 1990. (odabrana poglavlja); I Karaman, Industrijalizacija građanske Hrvatske (1800.-1941.), Zagreb, 1991. (odabrana poglavlja); I Karaman, Privreda i društvo Hrvatske u 19 stoljeću, Zagreb, 1972. (odabrana poglavlja). W. Blockmans i P. Hoppenbrouwers, Introduction to medieval Europe, 300-1500, Abingdon, New York: Routledge , 2014. (odabrana poglavlja).

Dopunska

J. Adamček, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV. do kraja XVII. stoljeća, Zagreb, 1980. (odabrana poglavlja); J. Baudrillard, The consumer Society. Myths and Structures Sage Publications, London 1998/2003. (odabrana poglavlja), F. Braudel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća. Vrijeme svijeta, Zagreb 1992. (odabrana poglavlja); F. Braudel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII. stoljeća. Vrijeme svijeta, Zagreb 1992. (odabrana poglavlja); I. Karaman Privredni život banske Hrvatske od 1700. do1850., Zagreb 1989. (odabrana poglavlja); I. Karaman: Hrvatska na pragu modernizacije (1750.-1918.), Naklada Liber, Zagreb 2000. (odabrana poglavlja); I. Pederin, Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.-1797.), Dubrovnik 1990. (odabrana poglavlja); Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća (ur. Mirjana Gross), Zagreb 1981. (odabrana poglavlja); Early modern Europe: an Oxford History (ed. Euan K. Cameron), Oxfor 2004. (odabrana poglavlja); New Cambridge Medieval History, sv. 1.-7., Cambridge University Press, Cambridge 1995.-2005. (odabrana poglavlja); Povijest 11-Doba prosvjetiteljstva (18. stoljeće) (glavni ur. Enrico Cravetto), Zagreb 2008 (odabrana poglavlja). T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb 1997 (odabrana poglavlja).

NAPOMENA: Popis preporučene literature nije konačan i proširit će se novim naslovima u dogovoru s polaznicima kolegija, sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljena i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarsko izlaganje 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Opće smjernice gospodarskog razvoja europskog ranosrednjovjekovlja
3. Gospodarski razvoj hrvatskog ranosrednjovjekovlja
4. Komercijalni kapitalizam europskoga razvijenog i kasnog srednjeg vijeka
5. Izvori za istraživanje gospodarstva hrvatskoga razvijenog i kasnog srednjeg vijeka.
6. Ekonomsko i društveno obzorje ranonovovjekovne Europe i Svijeta-trgovina, kretanja, sukobi i mijene
7. Gospodarske prilike i društvene strukture na hrvatskom povijesnom prostoru 16. i 17. stoljeća- bune, sukobi, mijene i kretanja
8. Kolokvij
9. Država u doba prosvijećenog apsolutizma-gospodarstvo i društvo u kontekstu političkih, ekonomskih i pravnih teorija
10. Gospodarske i društvene prilike hrvatskog povijesnog prostora u 18. stoljeću
11. Osnovna obilježja industrijskog razvoja hrvatskih zemalja do Prvog svjetskog rata
12. Najvažniji aspekti gospodarskog razvoja između dva svjetska rata
13. Kako je nastajalo potrošačko društvo
14. Od obrta do tvornice- Siemens- studija slučaja
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema.
2. Opće smjernice gospodarskog razvoja europskog ranosrednjovjekovlja- seminar.
3. Gospodarski razvoj hrvatskog ranosrednjovjekovlja-seminar.
4. Komercijalni kapitalizam europskoga razvijenog i kasnog srednjeg vijeka-seminar.
5. Izvori za istraživanje gospodarstva hrvatskog razvijenog i kasnog srednjeg vijeka-seminar.
6. Ekonomsko i društveno obzorje ranonovovjekovne Europe i Svijeta-trgovina, kretanja, sukobi i mijene-seminar.
7. Gospodarske prilike i društvene strukture na hrvatskom povijesnom prostoru 16. i 17. stoljeća- bune, sukobi, mijene i kretanja-seminar.
8. Kolokvij
9. Prva industrijska revolucija i gospodarski razvoj
10. Gospodarske i društvene prilike hrvatskog povijesnog prostora u 18. stoljeću-seminar.
11. Ususret novom dobu industrijalizacije
12. Hrvatsko gospodarstvo u Kraljevini SHS
13. Kako je nastajalo potrošačko društvo
14. Od obrta do tvornice- Hrvatsko gospodarstvo od Austro-Ugarske Monarhije do Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
15. Kolokvij