Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Globalizacija i religija
Kratica predmeta POVD234 Šifra predmeta 101715
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Luka Šešo
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail luka.seso@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 682
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Glavni cilj ovoga kolegija jest razumjeti kako i zašto su religije u povijesti, pa i danas, djelovale kao najaktivniji čimbenici globalizacijskih i/ili antiglobalizacijskih, integracijskih/dezintegracijskih društvenih procesa. Studenti će imati priliku produbiti svoje razumijevanje suvremenih religijskih i globalizacijskih tendencija, utjecaja globalizacije na religiju i religije na globalizaciju u kontekstu postojećih sociokulturnih procesa te razviti svoje kritičke sposobnosti i vještine rasuđivanja i razumijevanja tih procesa. Sadržaj: Ovaj je kolegij zamišljen kao interdisciplinarno istraživanje tradicionalnih ljudskih vjerovanja i njihove povezanosti sa suvremenim procesima globalizacije. Kako razne vjerske zajednice doprinose nastanku globalnog društva i kako su se prilagodile novonastalom društvenom kontekstu? Oslanjajući se na teorije i metode komparativnih religijskih istraživanja, istražujemo sličnosti i različitosti, kontinuiranost i promjenjivost religijskih oblika i njihovu interakciju s globalizacijskim procesima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove: globalizacija, religija, sekularizam, kapitalizam, kulturna promjena 2. Povezati različite teorije o religiji i sekularizaciji 3. Samostalno istražiti religijske promjene u suvremenom društvu 4. Samostalno se koristiti literaturom potrebnom za pisanje seminarskog rada
Literatura
Obvezna

Religije svijeta (ur. John Allan et al.), Zagreb 1991. (odabrana poglavlja); U. Beck, Što je globalizacija? Zagreb 2003. (odabrana poglavlja); C. Geertz, Religion As a Cultural System, u: The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973., str. 87-126.; D. Grace, Religija u suvremenoj Europi, Zagreb 2005. 

Dopunska

M. Belaj, Milijuni na putu. Antropologija hodočašća i sveto tlo Međugorja, Zagreb 2012.; G. P. Šantek, Anthropos religiosus. Antropološko-religijski ogledi, Zagreb 2011.; M. Eliade, Okultizam, magija i pomodne kulture, Zagreb 1981.; M. Weber, Protestantska etika i duh kapitalizma, Zagreb 2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).

 

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Seminarski rad 0.8 20
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje (ključni pojmovi i teorijske osnove; ciljevi kolegija, studentske obveze).
2. Pristupi istraživanju religije i društva.
3. Što zapravo znamo o islamu, hinduizmu i budizmu?
4. Država i religija.
5. Položaj religije za kolonijalizma.
6. Religijske i etničke dimenzije sukoba u 20. stoljeću.
7. Kolokvij.
8. Religija u postkomunističkim zemljama.
9. Istok i Zapad ili islam i kršćanstvo?
10. Religija u suvremenoj Europi I.
11. Religija u suvremenoj Europi II.
12. New age i kulturne promjene.
13. Građansko društvo i novi religijski pokreti.
14. Kolokvij
15. Završna razmatranja i diskusija
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje (ključni pojmovi i teorijske osnove; ciljevi kolegija, studentske obveze).
2. Istočne religije i new age
3. Islam i fosilna goriva
4. Vjeronauk u školama
5. Blagdani i potrošnja
6. Religija i etnički sukob
7. Kolokvij
8. Islam i Europska unija
9. Rad nedjeljom i Crkva
10. Poslovna etika i kršćanske vrijednosti
11. Političke doktrine kao religija, religija u političkim doktrinama
12. Religija kao spas od otuđenja
13. Duhovnost ili materijalizam
14. Kolokvij
15. Kulturne promjene – moramo li što mijenjati u religiji danas?