Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Ginekologija i porodništvo
Kratica predmeta SESP4-1 Šifra predmeta 144158
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dubravko Habek
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail dhabek@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 602
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ingrid Marton
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ingrid.marton@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ana Tikvica Luetić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ana.luetic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentu će biti predočene osnovne kliničke slike najčešćih bolesti iz područja ginekologije i porodništva.
Student će biti osposobljen za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih ginekoloških bolesti s ciljem primjene navedenih sadržaja u zdravstvenoj njezi majke i djeteta.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- objasniti najčešće simptome ginekoloških bolesti; - objasniti fiziološke procese menstrualnog ciklusa, oplodnje, trudnoće i poroda; - identificirati ulogu sestre u prepoznavanju i praćenju simptoma tijekom trudnoće, poroda i puerperija, kao i nakon operativnih ginekoloških zahvata; - interpretirati zakonsku regulativu u RH vezanu uz pobačaj i spolni odnos s maloljetnom osobom; - objasniti metode prevencije spolno prenosivih bolesti, kao i metode primarne i sekundarne prevencije malignih bolesti ženskoga spolnog sustava.
Literatura
Obvezna

Habek D. Ginekologija i porodništvo. Medicinska naklada Zagreb 2017.

Dopunska

Kurjak A. i sur. Ginekologija. Tonimir Varaždinske Toplice, 2003.

Šimunić V. i sur.: Ginekologija – izabrana poglavlja, Medicinska biblioteka, Zagreb 2001.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
  2. Položeni pretklinički predmeti
  3. Položen kolokvij
  4. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: kolokvij
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Ukupno tijekom nastave 0.8 0
Završni ispit 1.2 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Menstrualni ciklus
2. Poremećaji menstrualnoga ciklusa
3. Bračna neplodnost
4. Trudnoća i porod
5. Patološke promjene u trudnoći i porodu
6. Nadzor novorođenčeta
7. Puerperij
8. Prijevremeni porod
9. Ektopična trudnoća
10. Akutne i kronične upale ženskoga spolnog sustava
11. Spolno prenosive bolesti
12. Benigni i maligni tumori ženskoga spolnog sustava
13.
14.
15.