Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Filozofija komunikacije
Kratica predmeta KOMP5-3 Šifra predmeta 172512
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Ćurković Nimac
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.nimac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Leali Osmančević
Akademski stupanj Magistra komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail leali.osmancevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Pojam, struktura i funkcija komunikacije. Čovjek kao biće komunikacije. Egzistencija i komunikacija. Različite razine komunikacije. Egzistencijalna i objektivna komunikacija. Dijaloška i monološka komunikacija. Komunikacija i zajednica. Etika komunikacije kao stožer pravednog društva. Komunikacija i mediji. Sokrat. Platon. Aristotel. Karl Jaspers. Martin Buber. Karl-Otto Apel. Jürgen Habermas.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati i analizirati pojam, strukturu i funkciju komunikacije pod filozofskim vidom. Prepoznati odnos egzistencije i komunikacije. Prepoznati, opisati, analizirati i vrednovati različite razine komunikacije (iz filozofske perspektive). Prepoznati i vrednovati odnose između komunikacije i etike. Opisati i vrednovati doprinos različitih autora filozofskom promišljanju komunikacije.
Literatura
Obvezna

Habermas, J., Filozofski diskurs moderne, Zagreb, Globus, 1988. (odabrani dijelovi); Miščević, N., Filozofija jezika, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2003 (odabrani dijelovi); M. Castells, Moć komunikacija, Clio, Beograd 2014.(odabrani dijelovi); H. Jurić – S. Alić (ur.), Filozofija i mediji, Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014. (odabrani dijelovi)

Dopunska

Heidegger, M., Na putu k jeziku, Zagreb, Altagama, 2009.; Cassirer, E., Prilozi filozofiji jezika, Zagreb, Matica Hrvatska, 2000.; Arnett, R. C.,Communication and Community: Implications of Martin Buber’s Dialogue, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1986.; Eko, U., Kultura, informacija, komunikacija, Beograd, Nolit, 1973.; Myerson, G., Heideger, Habermas i mobitel, Zagreb, Jesenski i Turk, 2001.; Dodlek, I. „Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret“, u: Filozofska istraživanja 129 (2013) 1, str. 83-95.; I. Dodlek, Dijaloški karakter umjetničkog djela, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada. 
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; dva kolokvija (pismeni)
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90-100%

Način stjecanja ocjene: 
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 20%
2) 1. kolokvij – 25% 
3) 2. kolokvij – 25% 
b) Završni ispit (pismeni) – 30% ocjene 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Seminarsko izlaganje 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama
2. Pojam, struktura i funkcija komunikacije
3. Antropološke pretpostavke komunikacije
4. Različite razine i stilovi komunikacije
5. Dijaloška i monološka komunikacija
6. Komunikacije, slike, simboli
7. Etika komunikacije
8. Kolokvij
9. Komunikativna šutnja
10. Interkulturalna i interkonfensionalna komunikacija
11. Narativna komunikacija
12. Komunikacija i mediji
13. Sokrat. Platon. Aristotel.
14. K. Jaspers. M. Buber. Karl-Otto Apel. Jürgen Habermas.
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Upoznavanje s temama seminara i podjela tema
2. Povijest filozofije komunikacija
3. Čovjek kao biće komunikacije
4. Evolucijski uvjeti nastanka i razvitka ljudske komunikacije
5. Vizualna komunikacija
6. Etički kriteriji komunikacije
7. Uloga narativne komunikacije u medicinskoj praksi
8. Kolokvij
9. Komunikativna šutnja
10. Interkulturalna komunikacija
11. Interkonfesionalna komunikacija
12. K. Jaspers: Komunikacija i egzistencija
13. M. Castells: Communication Power
14. Teorija komunikativnog djelovanja J. Habermasa
15. Kolokvij