Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Filozofija i etika u sestrinstvu
Kratica predmeta SP1-1 I Šifra predmeta 171625
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anto Čartolovni
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail anto.cartolovni@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente s razvojem morala i razvojem etike kao filozofske discipline, razvojem etike u sestrinstvu, te bioetike. Studenti će se upoznati i sa identitetom, teorijama i modelima sestrinstva, povijesnim razvojem sestrinstva i profesionalnom etikom u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog premeta studenti će biti osposobljeni: - objasniti pojam etike kao filozofske discipline te njezin povijesni razvoj; - opisati i objasniti povijest sestrinske etike; - opisati, objasniti i primijeniti načela sestrinske etike; - opisati i objasniti podjelu etičkih teorija (etika vrline, deontologija - Kantova etika dužnosti, kršćanska etika vrline, etika skrbi); - opisati, objasniti i primjenjivati etički kodeks medicinskih sestara; - opisati, objasniti i zauzeti kritično stajalište u raznim etičkim dvojbama u sestrinskoj praksi; - objasniti modele etičkog odlučivanja u sestrinskoj praksi; - opisati, objasniti i primijeniti Deklaraciju o ljudskim pravima i pravima bolesnika; - objasniti važnost čuvanja profesionalne tajne; - unaprjeđivati i poštovati prava čovjeka, djeteta i bolesnika.
Literatura
Obvezna
  1. I. ŠEGOTA, Etika sestrinstva, Pergamena, Zagreb, 1997.
  2. HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA, Etički kodeks medicinskih sestara, 2005. http://www.hkms.hr/data/1321863874_853_mala_Eticki%20kodeks.pdf
  3. Sonja Kalauz: Etika u sestrinstvu, Medicinska naklada, Zagreb 2012.
  4. Sonja Kalauz: Sestrinska etika u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamena, Zagreb 2011.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.2 30
Ukupno tijekom nastave 1.5 30
Završni ispit 0.5 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Identitet, teorije i modeli sestrinstva
2. Fenomenološki aspekt zdravlja i bolesti
3. Dostojanstvo ljudske osobe i antropološka vrijednost ljudskog tijela
4. Uloga ljudske osobe u sestrinskom odnosu sa pacijentom
5. Holistički pristup sestrinstvu
6. Porijeklo morala i moralni razvoj čovjeka
7. Povijest razvoja etike
8. Povijest razvoja sestrinske etike
9. Glavne etičke teorije u sestrinstvu
10. Profesionalna etika u sestrinskoj praksi – etički kodeksi medicinskih sestara
11. Prava pacijenata
12. Informirani pristanak
13. Priziv savjesti, moralni i profesionalni integritet medicinskih sestara/ medicinskih tehničara
14. Sestrinska praksa utemeljena na dokazima
15. Moralna tjeskoba i burn out