Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Farmakologija
Kratica predmeta SP2-3 I Šifra predmeta 171543
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roberto Antolović
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail roberto.antolovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Čulig
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail josip.culig@stampar.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Erceg
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je izložiti temeljno znanje i informacije koje će omogućiti stručnim prvostupnicima sestrinstva pružanje sigurne i djelotvorne zdravstvene zaštite bolesnicima u dijelu koji se odnosi na farmakoterapiju. Cilj je dati osnovno znanje iz farmakologije i kliničke farmakologije potrebno stručnim prvostupnicima sestrinstva u svakidašnjem radu s bolesnicima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- protumačiti temelje farmakologije i kliničke farmakologije; - razumjeti farmakokinetike i farmakodinamike glavnih skupina lijekova; - prepoznati očekivane učinke lijekova s kojima se susreću u svakidašnjem radu, njihove nuspojave i interakcije; - pronaći relevantne informacije na vrijeme za lijekove s kojima se rjeđe susreću; - prezentirati osnovno znanje o kliničkim ispitivanjima lijekovima, kao i o zakonodavstvu na području lijekova.
Literatura
Obvezna

1. Farmakologija, Rang H. P., Dale M. M. , Ritter J. M., Moore P. K. (urednici), Golden Marketing, Zagreb 2006.

2. Katzung, B.G, Masters, S.B., Trevor, A.J.,  Temeljna i klinička farmakologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
3. Pharmacology in Nursing, McKerny & Salerno (urednici), Mosby, St. Louis 2003.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 1.8 30
Završni ispit 1.2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Opća farmakologija
2. Farmakokinetika i farmakodinamika
3. Kliničko ispitivanje lijekova
4. Nuspojave i interakcije
5. Zakonodavstvo na području lijekova
6. Suradnja bolesnika i pridržavanje uputa o primjeni lijeka
7. Primjena lijekova u posebnih skupina bolesnika
8. Farmakologija autonomnoga živčanog sustava
9. Farmakologija središnjega živčanog sustava
10. Anestetici, analgetici i protuupalni lijekovi
11. Lijekovi za liječenje poremećaja srca i krvožilnog sustava
12. Lijekovi za liječenje poremećaja probavnoga sustava
13. Lijekovi za liječenje poremećaja dišnoga sustava
14. Antimikrobna kemoterapijska sredstva
15. Lijekovi za liječenje poremećaja metabolizma, hormoni i vitamini