Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Etika u medijima
Kratica predmeta KOMP4-2 Šifra predmeta 132555
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 1 370 66 55
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Leali Osmančević
Akademski stupanj mag. comm. Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail leali.osmancevic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta pružiti uvid u temeljne pojmove medijske etike, ukazati na etičke probleme u procesu komuniciranja i osobito u komunikaciji preko masovnih medija. Polaznici ovog predmeta stječu uvid i u etičke kodekse, potiču se na oblikovanje kritičkog mišljenja i osposobljavaju za argumentirano zauzimanje stavova kako bi unutar medijskih procesa mogli odgovorno etički djelovati.

Sadržaj predmeta: Upoznavanje s temeljnim etičkim pojmovima. Etika u komunikacijskom procesu: ciljevi i načela. Deontologija i etički kodeksi. Etika u tisku, na radiju i televiziji. Etika novih medija. Etička odgovornost publike. Društvena odgovornost medija i njihovo značenje u izgradnji općega dobra. Aktualni etički izazovi: mediji i nasilje te medijsko izvješćivanje o suicidu. Etika u promidžbi. Odgovorno komuniciranje u javnom prostoru. Mediji u službi zaštite i promicanja dostojanstva ljudske osobe.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i opisati ciljeve i načela etike u komunikacijskom procesu te objasniti temeljne etičke pojmove. Interpretirati i usporediti etičke kodekse. Prepoznati te diskutirati o etičkim problemima u komunikaciji preko masovnih medija te ponuditi moguće smjernice za nadvladavanje istih. Opisati i objasniti temeljne etičke smjernice u crkvenim dokumentima. Vrednovati djelovanje medija u službi zaštite i promicanja dostojanstva ljudske osobe, općeg dobra i autentične komunikacije.
Literatura
Obvezna

S., Vilović, G., (1998). Etika novinarstva, Zagreb, Sveučilišna knjižara i ICEJ, 17-43, 121-165 (odabrani dijelovi); Bertrand, C. J., (2006). Deontologija medija, Zagreb, Sveučilišna knjižara i ICEJ.; Medijska istraživanja, 4 (1998.) 1 (tema broja: Etika i novinarstvo; odabrani tekstovi); Malović, S., Ricchiardi, Poler, M., Što je novinarska etika?, u: Medijska istraživanja 4, (1997.) 1, 9-17.; Labaš, D., (ur.), (2006). Mediji i društvena odgovornost, Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Labaš, D., Međuljudska komunikacija, novi mediji i etika, u: Labaš, D., (ur.): Novi mediji – nove tehnologije – novi moral, zbornik radova, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009., str. 13-41.; Valković, J., Mediji i suicid, u: Đulijano Ljubičić i suradnici, Suicid i duhovnost, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka, 2010. 193-204.; Valković, J., Oblici i utjecaji televizijskog nasilja, u: Nova prisutnost, 8 (2010) 1, 67-86.; Papinsko vijeće za društvena obavijesna sredstva, Etika u obavijesnim sredstvima, Zagreb, IKA, 2000.

Dopunska

Gatti, G., (2006). Etica della comunicazione, LAS, Roma; Fabris, A., (2006). Etica della comunicazione, Carocci; AA.VV, (2004). Guida alle etiche della comunicazione. Ricerche, documenti, codici, Pisa.; Höhns, M. (2000). Chancen und Risiken der Mediengesellschaft. Ein Lese- und Arbeitsbuch, München; Funiok, R., (2007). Medienethik: Verantwortung in der Mediengesellschaft, Kohlhammer; Kieran, M. (ur.) (1998). Media ethics, Routledge, London-New York; Apel, K.-O. (1992). Etica della comunicazione, Jaca Book, Milano.; Lingua, G. (ur.), (2002). Comunicare senza regole? Etica e mas-media nella società globale, Medusa, Milano.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti –  1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni); seminarska aktivnost

Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 25%

b)    2. kolokvij – 25%

c) seminarski rad- 20%

 

Završni (pismeni) ispit – 30%

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 13. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje s temeljnim etičkim pojmovima
2. Etika u komunikacijskom procesu: ciljevi i načela.
3. Deontologija i etički kodeksi
4. Društvena odgovornost medija
5. Etika u tisku i na radiju
6. Etika na televiziji
7. Kolokvij
8. Etika na internetu
9. Aktualni etički izazovi: mediji i nasilje
10. Aktualni etički izazovi: mediji i suicid
11. Etika u promidžbi
12. Etička odgovornost publike
13. Kolokvij
14. Odgovorno komuniciranje u javnosti
15. Mediji u službi zaštite i promicanja dostojanstva ljudske osobe
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar
2. Etička načela komunikacijskog procesa
3. Analiza deontoloških kodeksa
4. Društvena odgovornost medija
5. Etika u novinama i na radiju
6. Etika na televiziji
7. Kolokvij
8. Etika na internetu
9. Aktualni etički izazovi: mediji i nasilje
10. Aktualni etički izazovi: mediji i suicidu
11. Etika u promidžbi
12. Etička odgovornost publike
13. Kolokvij
14. Odgovorno komuniciranje u javnosti
15. Mediji u službi zaštite i promicanja dostojanstva ljudske osobe