Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Etika interkulturne komunikacije
Kratica predmeta KD2 2-3 Šifra predmeta 186798
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Ćurković Nimac
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.nimac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet istražuje odnos između moralnih vrijednosti i činjenica, propitujući kako je moguće uskladiti zahtjev za univerzalnošću sa zahtjevom za poštivanjem razlika. Predmet se bavi odnosom između etike interkulturalne komunikacije i pojave migracijskih tokova u odnosu na progresivnu ekonomsku, društvenu, kulturnu i političku globalizaciju, koja danas zahtjeva educiranje o komunikaciji i slušanju sugovornika, kako bi se postiglo autentično međukulturno posredovanje. 

Predmet proučava glavne oblike etike interkultutne komunikacije, etička pitanja i etičke modele koji se bave ostvarenjem autentičnog komunikacijskog odnosa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati i analizirati osnovne pojmove, teorije i modele etike interkulturalne komunikacije. Prepoznati glavne etičke probleme u interkulturalnoj komunikaciji. Prepoznati, opisati, analizirati konflikte i barijere u interkulturalnoj komunikaciji.
Literatura
Obvezna

Komunikacija između kultura, (ur.) L. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel, Naklada Slap, Jastrebarsko 2013; Handbook of International and Intercultural Communication, (ed.) W. B. Gudykunst, Bella Mody, Sage Publication, 2002 (odabrana poglavlja); Interkulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri, (ur.) D. Kumbier, F. Schulz von Thun, Erudita, Zagreb 2009 (odabrana poglavlja)

Dopunska

Farbis, A., Etica della comunicazione, Carocci editore, Roma 2014; Fabris A., Etica della comunicazione interculturale, Europress FTL, 2004; Rey-Von Allmen, M. ( ur.), Intercultural Education: A Challenge and Necessity for Our Multicultural Society. Migracijske i etničke teme, 18 (1), str. 85-98; Bez predrasuda i stereotipa: interkulturalna komunikacijska kompetencija u društvenom i političkom kontekstu¸ (ur.) Benjak M., Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2005; Piršl, E. (2001). Komparativna analiza nastavnih programa i stavova učitelja u interkulturalizmu. Odsjek za pedagogiju – Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu; Mesić, M. (2006), Multikulturalizam, Zagreb: Školska knjiga; Drandić, D. (2012), Interkulturalne kompetencije nastavnika i barijere u interkulturalnoj komunikaciji. u: Posavec, K. i Sablić, M. (ur.) Pedagogija i kultura – Interkulturalna pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 73-82; Drandić. D. (2014), Modeli stjecanja i razvoja interkulturalne osjetljivosti/ kompetencije nastavnika. u: Hrvatić, N. Lukenda, A. Pavlović, S. Spajić-Vrkaš, V. i Vasilj, M. (ur.) Druga međunarodna znanstvena konferencija: Pedagogija, obrazovanje i nastava. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, str. 236-247; Chen, G.M. i Starosta, W.J. (2004), Communication among cultural diversities: A Dialogue. International and Intercultural Communication Annual, 27, str. 3-16

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada. 
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti –     kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – prezentacija seminara; dva kolokvija (pismeni). 
2. Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90-100%

Način stjecanja ocjene: 
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 20%  
2) 1. kolokvij – 25% 
3) 2. kolokvij – 25% 
b) Završni ispit (pismeni) – 30% ocjene 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama
2. Pojmovi etika, kultura, kulturna inteligencija, multikulturalno društvo, interkulturalna komunikacija
3. Poučavanje interkulturane kompetencije (interkulturalni odgoj)
4. Konflikti i barijere u interkulturalnoj komunikaciji
5. Etika komunikacije
6. Etika interkulturalne komunikacije
7. Uloga medija u interkulturalnoj komunikaciji
8. Kolokvij
9. Etika identiteta i interkulturalna komunikacija
10. Moralni relativizam i interkulturalna komunikacija
11. Poslovna etika i interkulturalna komunikacija
12. Religijska dimenzija interkulturnog obrazovanja
13. Etika migracije
14. Dijalog i tolerancija
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Upoznavanje s temema
2. Interkulturni odgoj
3. Stereotipi i predrasude u komunikaciji
4. Interkulturalni kurikulum
5. Etika komunikacije
6. Etika identiteta i interkulturalna komunikacija
7. Konflikti i barijere u interkulturalnoj komunikaciji
8. Kolokvij
9. Djeca kao subjekt etike migracije
10. Moralni relativizam i interkulturalna komunikacija
11. Poslovna etika i interkulturalna komunikacija
12. Religijska dimenzija interkulturalnog obrazovanja
13. Tolerancija u interkulturalnoj komunikaciji
14. Etika i politika migracije
15. Kolokvij