Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Engleski jezik 1
Kratica predmeta KOMP1-6 Šifra predmeta 158729
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Antonija Hreščan
Akademski stupanj Mag. educ. philol. angl. et germ. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail antonija.hrescan@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 74
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

Cilj predmeta Engleski jezik jest upoznavanje i usvajanje vokabulara te gramatičkih i komunikacijskih vještina i znanja engleskog jezika na temelju medijskih tekstova. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Usvojiti, objasniti i primijeniti stručni vokabular te gramatičke strukture u usmenim i pisanim medijskim tekstovima. 2. Primjenjujući naučena jezična i gramatička pravila diskutirati o aktualnim medijskim temama.
Literatura
Obvezna

Ceramella, N., Lee, E. (2008). Cambridge English for the Media. Cambridge: Cambridge University Press.

Bilješke s predavanja.

 

Dopunska

Mascull, B. (1995). Collins Cobuild Key Words in the Media. London: Harpers Collins Publishers.

Branston, G., Stafford, R. (2010). The Media Student’s Book, Fifth Edition. Oxon: Routledge.

Jednojezični ili dvojezični rječnik.

Gramatika po izboru.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave.

2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti –  1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 35%
b)    2. kolokvij – 35%

2.    Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 6. i 12. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Writing Headlines. Analyzing Newspaper Articles.
3. Practicing Interview Skills.
4. Planning and Writing a Newspaper Article.
5. Understanding the Language of Radio Presenters.
6. Midterm Exam.
7. Understanding the Production Process.
8. Planning a News List. Giving Post-Production Feedback.
9. Composing magazine covers. Planning the contents of a magazine.
10. Giving Instructions for a Photo Shoot.
11. Planning and Writing a True-Life Story.
12. Midterm Exam.
13. Understanding the Pre-Production Process. Organizing a Filming Schedule.
14. Filming on Location. Editing a TV Documentary.
15. Correction. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Creating Cohesion in Texts. Using Open and Closed Question Forms.
3. Understanding Bias in Texts.
4. Writing Introductions and Conclusions.
5. Introducing Radio Programs. The Language of Radio Production.
6. Midterm Exam.
7. Phrases Followed by Noun or Gerund.
8. Giving Instructions.
9. Phrasal Verbs. The Language of Magazine Covers. Stylistic Devices. Future Verb Forms.
10. The Language of Email Correspondence. The Language of Answerphone Messages.
11. Narrative Tenses.
12. Midterm Exam.
13. The Language of Television Production. Expressing Modality. Vocabulary of Filming Procedures and Equipment.
14. Asking for and Making Suggestions. Vocabulary of Editing a Television Documentary.
15. Correction. Revision.