Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Engleski jezik 2
Kratica predmeta KOMP2-6 Šifra predmeta 158732
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Antonija Hreščan
Akademski stupanj Mag. educ. philol. angl. et germ. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail antonija.hrescan@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 29
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

Cilj predmeta Engleski jezik jest upoznavanje i usvajanje vokabulara te gramatičkih i komunikacijskih vještina i znanja engleskog jezika na temelju medijskih tekstova. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Usvojiti, objasniti i primijeniti stručni vokabular te gramatičke strukture u usmenim i pisanim medijskim tekstovima. 2. Primjenjujući naučena jezična i gramatička pravila diskutirati o aktualnim medijskim temama.
Literatura
Obvezna

Ceramella, N., Lee, E. (2008). Cambridge English for the Media. Cambridge: Cambridge University Press.

Bilješke s predavanja.

Dopunska

Mascull, B. (1995). Collins Cobuild Key Words in the Media. London: Harpers Collins Publishers.

Branston, G., Stafford, R. (2010). The Media Student’s Book, Fifth Edition. Oxon: Routledge.

Jednojezični ili dvojezični rječnik.

Gramatika po izboru.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave.

2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti –  1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 35%
b)    2. kolokvij – 35%

2.    Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit
Ukupno tijekom nastave 0.8 0
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 0.8 Ukupan udio
nije jednak 100%
- ispravite unešene
podatke!
Datumi kolokvija 6. i 12. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Writing a screenplay.
2. Pitching Successfully.
3. Organizing a Shoot.
4. Writing a Film Review.
5. Briefing a Website Designer. Analyzing Problems and Providing Solutions.
6. Midterm Exam.
7. Planning and Writing a Blog. Creating a Podcast.
8. Selling Your Services to a Potential Client.
9. Creating a Print Advert. Creating a Screen Advert.
10. Presenting a Finished Advert.
11. Analyzing Market Trends and Taking Action.
12. Midterm Exam.
13. Setting up a Marketing Communication Strategy.
14. Organizing the Relaunch of a Product. Evaluating the Success of a Relaunch.
15. Correction. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Features of Written Dialogue.
2. Technical Vocabulary of Filming.
3. Vocabulary of Film Distribution. Language Connectors.
4. Language of Film Reviews.
5. Technical Vocabulary of Websites. Asking for and Giving Definitions and Clarification.
6. Midterm Exam.
7. Using Adjectives to Enhance a Text. Words with Multiple Meanings. The Vocabulary of Spoken Language. Collocations.
8. Reassuring and Convincing. Language of Slogans. Language of Brainstorming.
9. Technical Vocabulary of Screen Adverts.
10. Language for Presenting.
11. Describing Market Trends.
12. Midterm Exam.
13. The Vocabulary of Communication Strategies. Expressing Encouragement.
14. Using the Present Perfect to Describe Improvements.
15. Correction. Revision.