Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Ekonomska misao 19. i 20. stoljeća
Kratica predmeta POVD212 Šifra predmeta 101701
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Svrha je predmeta pružiti uvid u okolnosti nastanka odabranih ekonomskih ideja tijekom povijesti s naglaskom na razdoblje 19. i 20. stoljeća. Kolegij će tako ponuditi sljedeće sadržaje: merkantilizam i stvaranje kapitalizma, fiziokratizam ili o primatu poljoprivrede, ideje merkantilizma i fiziokratizma na hrvatskom prostoru, Adam Smith i temelji bogatstva naroda, laissez faire, klasična ekonomska analiza Thomas Malthus, David Ricardo i John Stuart, Karl Marx i „znanstveni socijalizam“, keynesijanstvo i državni intervencionizam , socijalni nauk Crkve, Milton Friedman i čikaška škola.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz gospodarske 2. Prepoznati temeljne procese svjetske i hrvatske povijesti iz perspektive ekonomske povijesti 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno različitim historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina.
Literatura
Obvezna

R. B. Ekelund i R. F. Hébert, Povijest ekonomske teorije i metode, Zagreb 1997.; V. Stipetić, Povijest hrvatske ekonomske misli, Zagreb 2001.

Dopunska

A. Smith; Bogatstvo naroda – istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, Zagreb 2007.; T. R. Malthus, O načelu populacije, Zagreb 2008.; J. S. Mill, Izabrani politički spisi, Zagreb 1989.; D. Ricardo, Načela političke ekonomije, Zagreb 1983.; J. Šipuš, Temelji žitne trgovine, Zagreb 2004.

NAPOMENA: Popis preporučene literature nije konačan i proširit će se novim naslovima u dogovoru s polaznicima kolegija, sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita

  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Seminarski rad 0.8 20
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. O cilju predmeta
2. Kako je počelo?
3. Merkantilizam i stvaranje kapitalizma
4. Fiziokratizam ili o primatu poljoprivrede
5. Ideje merkantilizma i fiziokratizma na hrvatskom prostoru
6. Adam Smith i temelji bogatstva naroda
7. Laissez faire
8. Kolokvij
9. Klasična ekonomska analiza Thomas Malthus, David Ricardo i John Stuart
10. Karl Marx i „znanstveni socijalizam“
11. Keynesijanstvo i državni intervencionizam
12. Socijalni nauk Crkve
13. Milton Friedman i čikaška škola
14. Kritika čikaške škole
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. O ciljevima seminara
2. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
8. Kolokvij
9. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Završna razmatranja
15. Kolokvij