Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Društvena osnova prostornog planiranja
Kratica predmeta SOCD114 Šifra predmeta 101878
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roko Mišetić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail roko.misetic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 691
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Cilj kolegija jest upoznati studente s konceptom prostornog planiranja u društvenom kontekstu, glavnim vrstama prostornih planova, te uvjetima i načinima njihove izvedbe.

Sadržaj predmeta

Prostorno planiranje, pojam i osnovne sastavnice: prostor, vrijeme, djelatnost, korisnik. Prostor i srodni pojmovi: okoliš, teritorij, priroda, društvena proizvodnja prostora, stanovništvo i prostor. Klasifikacija djelatnosti u društvu: društvena osnova planerske razdiobe djelatnosti na rad, stanovanje, promet i igru; društvena hijerarhija djelatnosti; uloga tehničke i organizacijske morfologije djelatnosti. Pojam korisnika u prostornom planiranju: tipologija korisnika i njihova prisutnost u planiranju; direktivni i indikativni pristup; pravednost u prostornom planiranju. Sociokulturni poredak i prostorno planiranje: temeljne ideje i hijerarhija vrijednosti; pojam identiteta; pojam baštine; okoliš i baština. Politički poredak i prostorno planiranje: društvena razdioba moći i hijerarhija interesa; javni i privatni interesi; prostorni i teritorijalni interesi; zastupanje interesa u prostornom planiranju; uloga javnosti; odlučivanje o prostornom planu. Institucije u prostornom planiranju: institucije izradbe; institucije provedbe i nadzora plana; društveno funkcioniranje prostornoplanskog dokumenta: pravni i moralni aspekt. Suvremeno društvo i prostorno planiranje: modernost i postmodernost u prostornom planiranju; nužnost prostornog planiranja; socijalna, ekologijska i razvojna održivost i prostorno planiranje.

 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Razlikovati osnovne tipove prostornih planova. 2. Povezati planiranje i kulturni kontekst vrijednosti i identiteta. 3. Objasniti ulogu planiranja u zaštiti prirodne i kulturne baštine. 4. Identificirati glavne društvene aktere u planiranju. 5. Argumentirati principe održivog planiranja.
Literatura
Obvezna

Marinović Uzelac, A., (2001.), Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb, (odabrana poglavlja).

 
Dopunska

Catanese, A. J., i Snyder, J. C. (1988.), Urban Planning, McGraw-Hill, Inc., New York (odabrana poglavlja); 

Hall, P. (2002.), Urban and Regional Planning, Routledge, London and New York (odabrana poglavlja).

 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% ukupne ocjene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskim obvezama i kolokvijima
 
Način polaganja ispita

1)  Nastavne aktivnosti  – seminarski rad; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

2)  Završni ispit (usmeni).

 
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) seminarski rad – max. 10 bodova;

2) 1. kolokvij – max. 25 bodova;

3) 2. kolokvij – max. 35 bodova;

b) Završni ispit – 30% ocjene

4) završni ispit – max. 30 bodova.

 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8
Seminarski rad 0.2 10
Kolokvij-međuispit 0.5 25
Kolokvij-međuispit 0.8 35
Ukupno tijekom nastave 2.3 70
Završni ispit 0.7 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.; Osnovni pojmovi: plan, planiranje, planer, korisnik.
2. Teorije planiranja: tradicionalno planiranje, strukturno planiranje, sistemsko planiranje.
3. Teorije planiranja: zagovarajuće planiranje, kolaborativno planiranje.
4. Pregled razvoja planiranja u Zapadnoj Europi od 1945. godine.
5. Kultura, identitet, planiranje.
6. Kolokvij.
7. Naseljenost, sela, gradovi, regije.
8. Urbanizacija: grad i društvo.
9. Stanovanje.
10. Planiranje infrastrukture: promet.
11. Održivo planiranje: zaštićena područja, baština i kulturni krajolik.
12. Održivo planiranje: akteri planiranja, javni interes i participativni procesi u planiranju.
13. Primjena GIS-a u prostornom planiranju.
14. Sustav prostornog planiranja u Hrvatskoj.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar.
2. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
3. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
4. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
5. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
6. Kolokvij.
7. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
8. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
9. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
10. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
11. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
12. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
13. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
14. Izlaganje seminara vezanih uz temu predavanja.
15. Kolokvij.