Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Diplomatički seminar I
Kratica predmeta POVD124 Šifra predmeta 101689
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Branka Grbavac
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail bgrbavac@hazu.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Osposobljavanje polaznika u čitanju srednjovjekovnih dokumenata pisanih latinskim jezikom, struktura latinskih  isprava, diplomatika, kronologija.
Sadržaj: Čitanje izvornih dokumenata radi osposobljavanja za znanstveno-istraživački rad te proučavanje njihovih unutarnjih karakteristika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati vještinom istraživanja srednjovjekovnih pisanih povijesnih izvora te njihovom kritičkom analizom 2. Razlikovati različite vrste srednjovjekovnih dokumentarnih izvora 3. Prepoznavati unutrašnje i vanjske karakteristike srednjovjekovnih dokumentarnih izvora 4. Razvijati kritički odnos prema dokumentarnim izvorima 5. Usvajati terminologiju srednjovjekovnih pisanih izvora 6. Shvatiti sistematiziranje podataka iz srednjovjekovnih pisanih povijesnih izvora 7. Steći vještine potrebne za pisanje magistarskog rada.
Literatura
Obvezna

J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb 1991.; A. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum, Milano 1996.

Dopunska

V. Novak, Latinska paleografija, Beograd 1952. (ili 1966., 1980., 1987., 1991.); J. Nagy, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, sv. V., Zagreb 1945., 58-65.; A. Capelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 1983.; F. Šanjek, Latinska paleografija, Zagreb 1996.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 50% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – uredno pripremljene vježbe, aktivnost na nastavi, kolokvij (pismeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više.

Način stjecanja ocjene:

  • pripremljene vježbe – 30%
  • aktivnost na nastavi – 20%
  • kolokvij – 50%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Praktični rad 0.4 30
Aktivnost na nastavi 0.2 20
Kolokvij-međuispit 0.6 50
Ukupno tijekom nastave 2 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija kolokvij: 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe (ključni pojmovi i teorijske osnove; ciljevi kolegija, studentske obveze).
2. Vježbe 1.
3. Vježbe 2.
4. Vježbe 3.
5. Vježbe 4.
6. Vježbe 5.
7. Vježbe 6.
8. Kolokvij. Analiza kolokvija.
9. Vježbe 7.
10. Vježbe 8.
11. Vježbe 9.
12. Vježbe 10.
13. Vježbe 11.
14. Vježbe 12.
15. Kolokvij. Analiza kolokvija.