Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Dijetetika
Kratica predmeta SP2-5 I Šifra predmeta 171524
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Čerkez Habek
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.habek@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Domagoj Mosler
Akademski stupanj doktor medicine Zvanje Asistent
Kontakt e-mail domagoj.mosler@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Diana Rudan
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail drudan3@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Usvajanje temeljnog znanja o ljudskoj prehrani potrebnog za razumijevanje pravilne prehrane zdravih i bolesnih ljudi odnosno različitih populacijskih skupina. Stjecanje osnovnih vještina procjenjivanja stanja uhranjenosti i izrade jelovnika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- razlikovati i opisati vrste makronutrijenta i mikronutrijenta u hrani, kao i njihovu učestalost u kompletnom obroku te ulogu u organizmu; - razlikovati, usporediti i procijeniti različite načine prehrane; - prepoznati negativne utjecaje nepravilne prehrane na zdravlje čovjeka i predložiti metode i rješenja problema; - razlikovati i opisati dijete prilikom akutnih i kroničnih bolesti te osobitosti prehrane operiranih bolesnika; - izračunati energetske potrebe pojedinih populacijskih grupa; - procijeniti i sastaviti jelovnik u skladu s fiziološkim potrebama pojedinca i grupe; - upotrijebiti antropometrijske metode za ocjenu stanja uhranjenosti pojedinca i populacijske grupe; - koristiti i osmisliti različite ankete prehrane te prikupljati podatke.
Literatura
Obvezna

1. Živković R.: Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb 2002.
2. Živković R.: Dijetoterapija, Naprijed, Medicinska biblioteka, Zagreb 1994.
3. Vučemilović LJ., Vujić Šisler LJ.: Prehrambeni standardi za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Sektor predškolski odjel 2007.
4. Matasović D.: Hrana, prehrana i zdravlje, FOVIS, Zagreb 1992. (odabrana poglavlja)
5. Sadler M. ur.: Encyclopedia of Human Nutrition, Academic Press Books, London 1998. (sinopsisi odabranih poglavlja)
6. Kaić-Rak A. i Antonić K.: Tablice o sastavu namirnica i pića, Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske, Zagreb 1990.
7. Kulier I.: Prehrambene tablice – kemijski sastav namirnica, Zagreb, Hrvatski farmer 1996.
8. Valić F i sur.: Zdravstvena ekologija, Zagreb 2000.
9. Turčić V.: HACCP i higijena namirnica, Zagreb, VT 2000.

10. Simić B.: Medicinska dijetetika, Medicinska knjiga, Zagreb 1977.
11. Dakić B.: Prehrana bolesnika, Zagreb, Hrvatski farmer 1995.
12. Kaić-Rak A.: Prehrana pučanstva u izvanrednim i ratnim uvjetima, Medicinski fakultet, Zagreb 1991.
13. Clark N.: Sportska prehrana, Robert Schwarz „Gopal” d.o.o. Zagreb, 2000.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim
opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.6 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 2.2 30
Završni ispit 0.8 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet, definicija dijetetike, povijest znanosti o prehrani
2. Osnovni principi pravilne prehrane, pravilna prehrana u svijetu i kod nas te potrebe organizma za energijom i zaštitnim tvarima
3. Digestija, apsorpcija i metabolizam masti, bjelančevina, ugljikohidrata, vitamina i minerala
4. Uloga vode u organizmu
5. Sastav namirnica i planiranje jelovnika
6. Prehrana s obzirom na životnu dob, kategorije i zdravstveno stanje
7. Javno-zdravstveni aspekti prehrambenih poremećaja
8. Prehrambeni deficiti te bolesti izazvane nedovoljnom i nepravilnom prehranom
9. Metode ocjene stanja uhranjenosti
10. Mjere za ocjenu i unapređenje prehrane
11. Prehrana u posebnim uvjetima
12.
13.
14.
15.