Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Dermatologija
Kratica predmeta SP3-4 I Šifra predmeta 171523
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 12
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Elvira Lazić Mosler
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail elvira.lazic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Suzana Ožanić Bulić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentu će biti predočene osnovne kliničke slike najčešćih dermatoloških bolesti.
Student će biti osposobljen za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih dermatološki

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- objasniti najčešće simptome dermatoloških bolesti; - identificirati ulogu sestre u prepoznavanju i praćenju simptoma.
Literatura
Obvezna

Dobrić I, ur.: Dermatovenerologija, III. promijenjeno i dopunjeno izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)

2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.3 0
Samostalni rad 0.1 0
Ukupno tijekom nastave 0.4 0
Završni ispit 0.6 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Prepoznavanje i imenovanje osnovnih promjena na koži
2. Osnovni načini dijagnostike i liječenja u dermatovenerologiji
3. Infektivne i parazitne bolesti kože
4. Autoimune bolesti vezivnog tkiva
5. Bolesti vena donjih udova
6. Bolesti žlijezda lojnica i folikula dlaka
7. Dermatološka onkologija
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.