Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Dermatologija
Kratica predmeta SESP3-4 Šifra predmeta 144139
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Elvira Lazić Mosler
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail elvira.lazic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Suzana Ožanić Bulić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentu će biti predočene osnovne kliničke slike najčešćih dermatoloških bolesti.
Student će biti osposobljen za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih dermatološki

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- objasniti najčešće simptome dermatoloških bolesti; - identificirati ulogu sestre u prepoznavanju i praćenju simptoma.
Literatura
Obvezna

Dobrić I, ur.: Dermatovenerologija, III. promijenjeno i dopunjeno izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)

 

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.4 0
Ukupno tijekom nastave 0.4 0
Završni ispit 0.6 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Prepoznavanje i imenovanje osnovnih promjena na koži
2. Osnovni načini dijagnostike i liječenja u dermatovenerologiji
3. Infektivne i parazitne bolesti kože
4. Autoimune bolesti vezivnog tkiva
5. Bolesti vena donjih udova
6. Bolesti žlijezda lojnica i folikula dlaka
7. Dermatološka onkologija
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.