Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Dalmatinsko društvo u 19. stoljeću
Kratica predmeta POVD248 Šifra predmeta 189392
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Kristina Puljizević
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail kristina.puljizevic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Nakon kratkog uvodnog dijela o političko-pravnom okviru dalmatinskog prostora u dugom 19. stoljeću analizirat će se niz procesa relevantnih za razvoj dalmatinskog društva koji će se obraditi tematski. Pomorstvo, vinogradarstvo, poljoprivreda pratit će se u pojedinačnim izlaganjima od kraja 18. do početka 20. stoljeća, a isto tako i ostale teme poput demografskih kretanja i kulturnih prilika pri čemu se stvara cjelovita slika kompleksnih i isprepletenih društvenih promjena tijekom promatranog perioda. Također, analizirat će se utjecaj popularnih doktrina 19. stoljeća; romantizma, liberalizma, nacionalizma na društvo fokusirajući se na posebnosti recepcije istih u dalmatinskoj sredini.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1.Ovladati temeljnim pojmovima nacionalne društvene povijesti; 2. Prepoznati temeljne procese iz povijesti društva i mentaliteta dalmatinskog prostora u 19. stoljeću; 3. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa u dalmatinskom društvu obrađenih kroz nastavu; 4. Kritički analizirati i interpretirati izvore.
Literatura
Obvezna

Marko Trogrlić i Nevio Šetić. Dalmacija i Istra u 19. stoljeću. Zagreb: Leykam international, 2015. (odabrana poglavlja); Temelji moderne Hrvatske: hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću. Ur. Jasna Turkalj i Vlasta Švoger. Zagreb: Matica hrvatska, 2016. (odabrana poglavlja).

Dopunska

Šime Peričić. Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća. Zadar: Matica hrvatska, 1998.; Tado Oršolić. Vojna Dalmacija u 19. stoljeću. vojska, teritorijalne snage, žandarmerija (1797. – 1914.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013.; Ivo Perić. “Pregled razvoja građanskih škola u Dalmaciji”, Pedagoški rad 7/8, Zagreb: 1957., 298 – 304.; Ivo Perić. “Organizacija zdravstvene službe i zdravstvene prilike u Dalmaciji potkraj 19. i početkom 20. stoljeća”, Rasprave i građa za povijest znanosti HAZU 7, Zagreb: 1992, 187 – 204.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
dovoljan (2) – 50-64,9%
dobar (3) – 65-79,9-%
vrlo dobar (4) – 80-89.9%
izvrstan (5) – 90-100%

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30% 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. nastavni termin; 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Dalmacija u državno-političkim promjenama.
3. Demografska kretanja u Dalmaciji u 19. stoljeću.
4. Društvena, etnička i nacionalna struktura stanovništva.
5. Gospodarstvo – urbana Dalmacija.
6. Gospodarstvo – ruralna Dalmacija.
7. Utjecaj liberalizma, nacionalizma i romantizma na dalmatinsko društvo.
8. Školstvo, pismenost i jezično pitanje.
9. Razvoj građanskog društva.
10. Svakodnevica, obitelj, položaj žena.
11. Javno zdravstvo, higijenske prilike, socijalna medicina.
12. Književnost, likovne umjetnosti i glazba.
13. Iseljena Dalmacija.
14. Kolokvij.
15. Zaključno predavanje.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema, izvora i literature.
2. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
3. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
4. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
5. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
6. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
7. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
8. Kolokvij.
9. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
10. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
11. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
12. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
13. Rasprava i izlaganje odabranih tema.
14. Kolokvij.
15. Zaključna rasprava.