Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Crkva i mediji
Kratica predmeta KOMP5-5 Šifra predmeta 172522
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anto Mikić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail anto.mikic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznati studente s načinima na koje je Crkva kroz povijest komunicirala kao i načina na koji se odnosila prema medijima. Značajna pozornost posvećuje se analizi novijih dokumenata crkvenog učiteljstva koji govore o medijima s posebnim naglascima na teološko poimanje komunikacije, rasprave vezane uz prijenose liturgijskih slavlja, te  mogućnosti koje suvremeni mediji pružaju Crkvi u njezinu poslanju

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: Imenovati, opisati i usporediti načine komuniciranja Crkve u pojedinim razdobljima. Opisati, definirati, usporediti i vrednovati odnose Crkve i masovnih medija. Interpretirati i diskutirati o važnijim dokumentima crkvenog učiteljstva o medijima. Definirati i vrednovati koncepte i temeljne odrednice teologije komuniciranja. Objasniti i analizirati mogućnosti i probleme vezane uz prijenos liturgijskih slavlja putem radija, televizije i interneta. Analizirati načine komuniciranja Crkve unutar današnjeg javnog mnijenja. Osmisliti i promišljati mogućnosti evangelizacije unutar medijske kulture.
Literatura
Obvezna

Valković, J., Crkva i svijet medija. Mogućnost susreta i različitost perspektiva, Zagreb, Glas Koncila, 2013. (odabrana poglavlja); Poli, G. F., Cardinali, M., Komunikacija u teološkoj perspektivi. Promišljanja o komunikativnim aspektima vjere, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2008.; Strujić, J., Evangelizacijsko poslanje Crkve i novi oblici komunikacije, Sveučilište u Splitu Katolički bogoslovni fakultet, 2015. (odabrana poglavlja); Hrvatska biskupska konferencija, Crkva i mediji. Pastoralne smjernice, Zagreb, Glas Koncila, 2006.

Dopunska

Vigano, D. E. (ur.), Dizionario della comunicazione, Roma, Carocci, 2009.; Doronzo, R., Chiesa e mezzi di comunicazione: un rapporto da approfondire, Ed insieme, Terlizzi, 2009.; Riječki teološki časopis, 27 (2006) 1 (tema broja: Crkva i mediji); Eilers, F.-J., Comunicare nella comunità, Torino, Elle Di Ci, Leumann, 1997.; Giannatelli, R., Chiesa e comunicazione sociale. I documenti fondamentali, Torino, Elledici, 1996.; Giuliodori, C., Lorizio, G. (ur.), Teologia e comunicazione, Milano, San Paolo, 2001.; Carnicella, M. C., Comunicazione ed evangelizzazione nella Chiesa, Milano, Paoline, 1998.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Način polaganja ispita
  • Nastavne aktivnosti – dva kolokvija (pismeno);
  • Završni ispit (usmeni ispit);

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave kroz zadane nastavne aktivnosti – kumulativno ostvareno putem kolokvija.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

  1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
  • Kolokvij – 35 %
  • kolokviji – 35 %
  1. Završni ispit – 30% ocjene

usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. tjedan
2. kolokvij: 13. tjedan
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Komunikacija Crkve kroz povijest (1)
3. Komunikacija Crkve kroz povijest (2)
4. Crkva i mediji: analiza crkvenih dokumenata (do II vatikanskog sabora)
5. Crkva i mediji: analiza crkvenih dokumenata (od II vatikanskog sabora do 2000. god.)
6. Crkva i Internet
7. Teologija komunikacije
8. Kolokvij.
9. Medijski prikaz vjerske tematike
10. Prijenosi liturgijskih slavlja (na radiju, televiziji i internetu)
11. Terenska nastava – posjet HKM-i i upoznavanje s ustrojstvom i radom
12. Crkva i promidžba
13. Kolokvij
14. Crkva i javno mnijenje
15. Evangelizacijsko-pastoralno djelovanje Crkve u medijskoj kulturi