Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Bellum civile
Kratica predmeta POVD113 Šifra predmeta 101681
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Siniša Bilić – Dujmušić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail sinisa.bilic-dujmusic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj: Predmet nastoji studente detaljnije upoznati s političkim i društvenim procesima koji su zahvatili rimsku republiku od vremena braće Grakho do uspostave principata, a koji su rezultirali slijedom građanskih ratova među suprotstvljenim političkim opcijama – s posebnim naglaskom na događaje i utjecaje na prostoru Ilirika. Upozoriti ih da su naše spoznaje o tom povijesnom procesu utemeljene na usporednom izučavanju podataka iz izvora i znanstvenih interpretacija.

Sadržaj:

(1) Opće povijesne okolnosti. Osnove uređenja i funkcioniranja rimske republike. Kriza 2. st. i grakhijanski pokušaj reforme. Vojna reforma Gaja Marija i nastanak uvjeta koji su omogućili stvaranje privatnih vojski. Populari i Optimati, građanski rat i Sulina diktatura. Izrastanje Pompeja i Krasa, nastanak trijumvirata. Ciceron i Katilinina zavjera. Prelazak Rubikona i osvajanje Italije. Masilija i Ilerda. Dirahij. Farsala. Aleksandrija. Afrička kampanja. Munda. Cezarova diktatura. Zakonodavstvo. Planovi. Martovske Ide. Ratovi drugih trijumvira i njihov međusobni sukob. Obračun sa Sekstom Pompejem. Uspostava principata.

(2) Događaji u Iliriku. Ilirik kao Cezarova provincija. Strateški raspored snaga. Bitka na Krku. Opsada Salone. Pomorske operacije Marka Oktavija. Operacije Kvinta Kornificija. Gabinijeva kampanja. Bitka kod Tauride. Vatinijeve aktivnosti u Iliriku. Aktivnosti Azinija Poliona. Oktavijnova kampanja. Utjecaj građanskog rata na stanovništvo Ilirika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Razumjeti povijesne procese koji se razvijaju u posljednjih stotinu godina rimske Republike i način na koji su doveli do njenog pada. 2. Shvatiti međuovisnost svih slojeva u antičkom društvi i značaj elite. 3. Uočiti značaj proučavanja društvenih procesa preko prvorazrednih povijesnih izvora. 4. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i kauzalnost povijesnih procesa. 5. Uvidjeti mogućnosti zlouporabe demokracije. 6. Lakše i bolje razumjeti naše vlastito društvo i načine na koji intelektualci mogu na njega utjecati.
Literatura
Obvezna

Cezar, Građanski rat (bilo koje izdanje); Aleksandrijski rat (bilo koje izdanje); Afrički rat (bilo koje izdanje); Hispanski rat (bilo koje izdanje); Apijan, Rimski građanski ratovi (bilo koje izdanje); Plutarh, Usporedni životopisi (bilo koje izdanje); M. Gelzer, Caesar, politician and statesman, Harvard – Cambridge 1997.; The Cambridge Ancient History, vol. IX, 1st ed., Cambridge 1954.

Dopunska

S. Čače, Prilozi proučavanju političkog uređenja naroda sjeverozapadnog Ilirika, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 18 (8), Zadar 1979; L. Ross-Taylor, Party Politics in the Age of Caesar, Berkley 1949; S. Bilić-Dujmušić, Ratne operacije u provinciji Ilirik za građanskog rata između Cezara i Pompeja, Zadar 2000. (magistarska radnja)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 10% ( pismeno)
  • 1. kolokvij – 30%
  • 2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.15 30
Kolokvij-međuispit 1.15 30
Seminarski rad 0.3 10
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija U 15. tjednu akademskog kalendara.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje - izvori
2. Uređenje Republike
3. Grakhi
4. Optimati i populari
5. Gaj Marije – bellum Octavianum
6. Sula –Mitridatski rat i diktatura
7. Izrastanje Pompeja i sukob s Krasom
8. Katilinina zavjera
9. Prvi trijumvirat
10. Građanski rat Cezara i Pompeja
11. Operacije u Iliriku za rata Cezara i Pompeja
12. Drugi trijumviri i rat sa Cezaroubojicama
13. Oktavijan i zadnji obračuni
14. Oktavijanove iliričke kampanje
15. Peluzinski rat i aktivnosti Azinija Poliona u Iliriku (kolokvij 1 + 2)
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Pripremni tjedan (nema izlaganja seminara)
3. Tiberije Sempronije Grakho - Gaj sempronije Grakho
4. P. Kornelije Scipion Nazika Korkul - Pompej Strabon
5. Gaj Marije - Lucije Kornelije Sula
6. Lucije Kornelije Cina - Kvint Sertorije
7. Marko Licinije Kras - Lucije Licinije Lukul
8. Lucije Sergije Katilina - Gnej Pompej Veliki
9. Marko Oktavije - Tit Labijen
10. Gaj Antonije - Lucije Antonije
11. Kvint Kornificije - Aulo Gabinije
12. Azinije Polion - Marko Emilije Lepid
13. Marko Porcije Katon Utički - Aulo Hircije
14. Gaj Kasije Longin - Marko Junije Brut Mlađi
15. Sekst Pompej - Marko Vipsanije Agripa