Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kratica predmeta SESP5-1 Šifra predmeta 144190
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 50
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.sklebar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kata Šakić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail kszdravcevic@mefos.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Važanić
Akademski stupanj magistar sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.vazanic@dzhm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je usvajanje temeljnog znanja i vještina iz hitne medicinske pomoći kao sastavnog dijela cjelokupne zdravstvene zaštite te hitna pomoć koju moraju pružiti svi zdravstveni radnici bez obzira u kojem dijelu sustava zdravstva djeluju, svatko na razini svoje stručne osposobljenosti i opremljenosti. S obzirom na veliku važnost urgentnih stanja za ishod liječenja bolesnika, studenti trebaju uvježbati osnovne vještine koje se primjenjuju u hitnoj medicini, a koje su „conditio sine qua non” osmišljenog i uspješnog čuvanja života koji je ugrožen nesretnim slučajem ili naglom bolešću. Cilj je prenijeti studentima osnove anesteziologije i intenzivnog liječenja te načine prepoznavanja i tretiranja životno ugroženih i intenzivnih bolesnika.
U skladu s time namjera je osposobiti studente da nauče pravodobno:
1. prepoznati razvoj životno opasnog stanja;
2. ukloniti prijeteći uzrok smrti (spriječiti gušenje, provesti mjere oživljavanja u slučaju srčanog zastoja i zastoja disanja);
3. spriječiti nepoželjne komplikacije (produbljivanje šoka, razvoj infekcije);
4. procijeniti stanje pacijenta i poduzeti odgovarajuće hitne mjere u tipičnim hitnim stanjima.
Predmet naglasak stavlja na ulogu medicinske sestre u hitnim stanjima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- prepoznati i poduzeti odgovarajuće postupke u životno ugroženog pacijenta, uključujući i pacijenta u zastoju životnih funkcija; - procijeniti anesteziološke postupke; - objasniti način rada i vrstu bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja.
Literatura
Obvezna
  1. Alan Šustić i sur. Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente prediplomskih, diplomskih i stučnih studija, Medicinski fakultet Rijeka, Digital pont d.o.o. Rijeka, 2014.
Dopunska

1. ILS priručnik (Immediate Life Support), priručnik Hrvatskoga reanimatološkog društva (CroRC/ERC)
2. ASL priručnik (Advance Life Support), priručnik Hrvatskoga reanimatološkog društva (CroRC/ERC)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe 
3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: vježbe
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.7 0
Aktivnost na nastavi 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 0.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Povijest anesteziologije
2. Periop. prehrana. Prijeanestezijski pregled i priprema bolesnika za anesteziju i kirurški zahvat
3. ASA-klasifikacija bolesnika
4. Hemodinamski monitoring u anesteziji. Indukcija u anesteziji
5. Komplikacije opće i regionalne anestezije. Poslijeanestezijska skrb
6. Periferni nervni blokovi. Srčani zastoj - kardiopulmonalna reanimacija Postupci osnovnog održavanja života (BLS)
7. Osnovne i napredne mjere. Održavanja dišnog puta. Prepoznavanje ritmova srčanog zastoja. Defibrilacija.
8. Postupci neposrednog održavanja života (ILS). Opskrba politraumatiziranog bolesnika.
9. Postupci pri neurotraumi. Akutna respiratorna insuficijencija. Intenzivno liječenje bolesnika. Mehanička ventilacija.
10. Dekompenzacja srca, Kardiogeni šok, AIM.
11. Zatajivanje srca i krvotoka. Kardiogeni šok. Infarkt srca, poremećaji provođenja.
12. Šok, sepsa i sindrom višeorganskog zatajivanja
13. Akutna bol. Kronična bol.
14. Akupunktura u liječenju boli.
15. EWS skoring sistem.