Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Anatomija
Kratica predmeta SP1-4 I Šifra predmeta 171522
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Vježbe 20
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Elvira Lazić Mosler
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail elvira.lazic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Sandra Moslavac
Akademski stupanj doktor medicine Zvanje Asistent
Kontakt e-mail sandra.moslavac@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ingrid Marton
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ingrid.marton@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Glavni cilj predmeta je da student studija sestrinstva usvoji temelje makroskopske i mikroskopske morfologije pojedinih organa i organskih sustava čovjeka. Stečeno i usvojeno znanje iz anatomije treba omogućiti studentu bolje razumijevanje fizioloških, patofizioloških i patoloških procesa u organizmu te svladavanje kliničkih predmeta i postupaka sestrinske skrbi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- reproducirati znanje iz opće anatomije i znanje o građi organa organskih sustava; - analizirati građu čovječjeg tijela i interpretirati životne funkcije; - razumjeti patofiziološke i patološke procese u organizmu; - koristiti nove spoznaje u svladavanju predmeta iz kliničke medicine i postupaka sestrinske skrbi; - razviti integralni pristup zdravlju i bolesti i promatrati stanicu i organizam kao integrirani sustav; - interpretirati i objasniti normalne fiziološke i anatomske vrijednosti.
Literatura
Obvezna
  1. Bajek, Bobinac, Jerković, Malnar, Marić: Sustavna anatomija čovjeka, Digital point d.o.o.,Rijeka 2007.
  2. Bobinac D., Dujmović M.: Osnove anatomije, Glosa, Rijeka, 2003.
  3. Sobotta: Atlas anatomije čovjeka
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Kolokvij 

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: kolokvij i samostalan rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.4 0
Samostalni rad 0.4 15
Kolokvij-međuispit 0.4 15
Ukupno tijekom nastave 2.2 30
Završni ispit 0.8 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Opća anatomija
2. Opća i specijalna osteologija
3. Opća i specijalna sindezmologija
4. Opća i specijalna miologija
5. Opća i specijalna neurologija
6. Opća i specijalna angiologija
7. Opća i specijalna splanhnologija
8. Koža i specijalna osjetila
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.