Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Stanovništvo Hrvatske
Kratica predmeta IZBD-17 Šifra predmeta 153087
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roko Mišetić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail roko.misetic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 691
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj Magistar geografije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Stjecanje znanja o demografskom razvitku Hrvatske od kraja 18. stoljeća do danas. Usvajanje znanja o demografskim procesima, kretanjima i strukturama te njihovim utjecajima na opći društveno-gospodarski razvitak Hrvatske.

Sadržaj predmeta:

Razmještaj stanovništva Hrvatske. Ukupno (opće) kretanje stanovništva Hrvatske. Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske. Prostorna pokretljivost stanovništva Hrvatske. Biološka struktura (sastav) stanovništva Hrvatske. Promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj. Buduće kretanje stanovništva Hrvatske.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne značajke procesa razvoja stanovništva Hrvatske od kraja 18. stoljeća do danas. Opisati tijek općeg kretanja stanovništva Hrvatske. Opisati tijek prirodnog kretanja stanovništva Hrvatske. Izdvojiti i opisati karakteristična migracijska razdoblja stanovništva Hrvatske. Opisati promjene u biološkoj i obiteljskim strukturama stanovništva Hrvatske. Objasniti utjecaj promjena struktura na buduće kretanje stanovništva Hrvatske.
Literatura
Obvezna

Gelo, J., Akrap, A. i Čipin, I. (2005). Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća). Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.; Nejašmić, I. (2008). Stanovništvo Hrvatske – demogeografske studije i analize. Zagreb: HGD.; Wertheimer-Baletić, A. (2001). Stanovništvo Hrvatske – sadašnje stanje i buduće promjene. Rad HAZU, knj. 482: 109-125.

Dopunska

Depopulacija Hrvatske. Društvena istraživanja (tematski broj), god. 13, br.4-5; Gelo, J. (1987). Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. g.. Zagreb: Globus.; Kozličić, M. i Bralić, A. (2012). Stanovništvo Kraljevine Dalmacije prema službenim izračunima i popisima 1828.-1857. godine. Zadar: Sveučilište u Zadru.; Nejašmić, I. (1991). Depopulacija u Hrvatskoj – korijeni, stanje, izgledi. Zagreb: Globus (etc.).; Wertheimer-Baletić, A, (1999). Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate.; Živić, D.,  Pokos, N. i Mišetić, A., ur. (2005). Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Biblioteka Zbornici. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.; Akrap, A., Čipin, I. i Strmota M. (2014.). Demografija u Hrvatskoj, Zbornik radova, Zagreb: Ekonomski fakultet.; Relevantni članci objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima: Acta Geographica Croatica, Društvena istraživanja, Geoadria, Hrvatski geografski glasnik, Migracijske i etničke teme, Sociologoja i prostor (Sociologija sela).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% ukupne ocjene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.
Način polaganja ispita
1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje;  1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
2) Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskoga rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:
dovoljan (2) – 50-64 bodova
dobar (3) – 65-79 bodova
vrlo dobar (4) – 80-89 bodova
izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) seminarsko izlaganje – max. 10 bodova (izlaganje na vrijeme – max. 2 boda; kvaliteta izlaganja – max. 2 boda; razina obrađenosti teme – max. 4 boda; poticanje rasprave – max. 2 boda);
2) 1. kolokvij – max. 25 bodova (15 pitanja – 5 pitanja po 1 bod i 10 pitanja po 2 boda);
3) 2. kolokvij – max. 35 bodova (20 pitanja – 5 pitanja po 1 bod i 15 pitanja po 2 boda);

b) Završni ispit – 30% ocjene
4) završni ispit – max. 30 bodova (3 pitanja po max. 10 bodova – za prolaz je nužno riješiti 50% završnog ispita).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.4 10
Kolokvij-međuispit 1 25
Kolokvij-međuispit 1.3 35
Ukupno tijekom nastave 3.9 70
Završni ispit 1.1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6 tjedan nastave; 2. kolokvij: 14. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.; Gustoća naseljenosti i neravnomijerna napučenost Hrvatske.
2. Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od kraja 18. do početka 20. stoljeća
3. Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske u prvoj polovici 20. stoljeća.
4. Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do početka Domovinskog rata.
5. Demografske posljedice Domovinskog rata u Hrvatskoj. Opće kretanje stanovništva Hrvatske u prvoj dekadi 21. stoljeća.
6. Kolokvij.
7. Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske.
8. Vanjska migracija stanovništva Hrvatske. Unutarnja migracija i cirkulacija stanovništva Hrvatske.
9. Razvoj biološkog sastava stanovništva Hrvatske do sredine 20. stoljeća.
10. Razvoj biološkog sastava stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do danas.
11. Promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj.
12. Buduće kretanje stanovništva Hrvatske.
13. Demografske politike u Hrvatskoj.
14. Kolokvij.
15. Zaključna razmatranja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar.
2. Seminarske teme – Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od kraja 18. do početka 20. stoljeća.
3. Seminarske teme – Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske u prvoj polovici 20. stoljeća.
4. Seminarske teme – Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do početka Dom. rata.
5. Seminarske teme – Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske.
6. Kolokvij.
7. Seminarske teme – (Bio)reprodukcija stanovništva Hrvatske.
8. Seminarske teme – Vanjska migracija stanovništva Hrvatske do sredine 20. stoljeća.
9. Seminarske teme – Vanjska migracija stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do danas.
10. Seminarske teme – Razvoj biološkog sastava stanovništva Hrvatske.
11. Seminarske teme – Promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj.
12. Seminarske teme – Buduće kretanje stanovništva Hrvatske.
13. Seminarske teme – Demografske politike u Hrvatskoj.
14. Kolokvij.
15. Zaključna razmatranja.