Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije, Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Mediji i djeca
Kratica predmeta IZBD-118 Šifra predmeta 186876
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Leali Osmančević
Akademski stupanj Magistra komunikologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail leali.osmancevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta pružiti uvid i upoznati studente s različitim aspektima medijskog izvještavanja i prikaza djece u različitim žanrovima i formatima tradicionalnih, novih i mobilnih medija. Cilj je i upoznati polaznike s pozitivnim i negativnim, ali i etičkim obilježjima medijskih sadržaja,  na djecu kao i utjecaj medijskih prikaza različitih skupina djece na čitavo društvo i odnosa između medija i njihovog učinka na stavove, vrijednosti i mišljenja kod djece. Polaznici predmeta će uz detaljan uvid o medijskoj reprezentaciji djece dobiti i priliku za daljnje razvijanje kritičkog promišljanja o medijskim sadržajima kroz praktičan rad i stvaranje medijskih sadržaja u sklopu seminarskih obveza.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Kritičko promišljanje i argumentirano debatiranje o ulozi, utjecaju i važnosti etičnog izvještavanja o djeci. Prepoznavanje pozitivnih i negativnih obilježja medija na djecu. Prepoznavanje temeljnih varijabli utjecaja medijskih sadržaja na stavove, vrijednosti i mišljenja u ranoj životnoj dobi. Vrednovanje načela etičnosti i profesionalnosti pri izvještavanju o djeci i dječjim temama. Samostalno stvaranje prosocijalnih medijskih sadržaja za djecu i o djeci.
Literatura
Obvezna

Ilišin, V., Marinović Bobinac, A. i Radin, F. (2001). Djeca i mediji. Uloga medija u svakodnevnom životu djece. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži–Institut za društvena istraživanja.

Strasburger, Victor C., Wilson, Barbara J. (2002) Children, adolescents & the media, Sage Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi.

Flego, Maja (2009) Zaštita privatnosti djece u medijima: zbornik priopćenja s tribine. Pravobranitelj za djecu

Ciboci, L., Kanižaj, I. i Labaš, D. (2011). Djeca medija-Od marginalizacije do senzacije. Matica hrvatska.

Zillmann, D., Bryant, J., i Huston, A. C. (2013). Media, children, and the family: social scientific, psychodynamic, and clinical perspectives. Routledge.

Croteau, D. i Hoynes, W. (2014). Media/society: Industries, images, and audiences, 5 edt. Sage Publications.

Car. V. i Osmančević, L. (2016). Televizijski narativi – pričam ti priču. Sarajevo Social Science Review, 5(1-2), 7-27.

Dopunska

Valkenburg, P.M. (2004) Children’s Responses to the Screen – a media psychological approach. London: Lawrence Erlbaum Associates

Labaš, D. i Osmančević, L. (2014). Dječji domovi u hrvatskom tisku u 2012. godini: Analiza Jutarnjeg lista i Večernjeg lista. Medijske studije, 5(10), 51-66.

Northup, T. i Liebler, C. M. (2010). The good, the bad, and the beautiful: Beauty ideals on the Disney and Nickelodeon channels. Journal of Children and Media, 4(3), 265-282.

Kinnally, W. i Van Vonderen, K. E. (2014). Body Image and the Role of Television: Clarifying and Modelling the Effect of Television on Body Dissatisfaction. Journal of Creative Communications, 9(3), 215-233.

Shiffman, K. S. (2012). Verbal aggression in animated cartoons. International Journal of Child and Adolescent Health, 5(1), 7.

Kirsh, S. J. (2006) „Cartoon violence and agression in youth, Agression and Violence Behavior, 11: 547-557.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost najmanje 70% nastave

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanjih nastavnih aktivnosti

Način polaganja ispita

Nastave aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit (usmeni)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

Nastavne aktivnosti – 70%

1. kolokvij – max. 35 %;
2. kolokvij – max. 35 %;

Završni (usmeni) ispit – max. 30 %

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9 %
dobar (3) – 65 do 79,9 %
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: predstavljanje plana i programa rada i pojašnjenje studentskih obveza.
2. Prikaz djece u medijima.
3. Djeca i tradicionalni mediji.
4. Djeca i novi mediji.
5. Animirani filmovi.
6. Specijalizirani dječji sadržaji i programi.
7. Djeca i oglašavanje.
8. Kolokvij.
9. Prikaz nasilja u medijima.
10. Prikaz ljepote u medijima.
11. Društvene različitosti i rodne uloge u medijima.
12. Djeca i humanitarne akcije.
13. Zaštita dječjih prava u medijima.
14. Uloga medijskog odgoja u životu djece.
15. Kolokvij.