Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvati i Mletačka Republika
Kratica predmeta IZBP-111 Šifra predmeta 166739
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lovorka Čoralić
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail lovorka@isp.hr Telefon +385 (1) 091/ 5367323
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Tijekom svoga višestoljetnog opstojanja Mletačka Republika i mediteranski prostor u cjelini su imali iznimno važno mjesto u povijesnom razvoju istočnojadranske obale. Hrvatska povijest neodvojiva je od svoje mediteranske komponente, a pri tome pretežitu važnost u svim razvojnim sastavnicama povijesti imala je tijekom svih proteklih stoljeća Mletačka Republika. Državnopolitičko zajedništvo (uklopljenost najvećeg dijela hrvatske obale u sastav mletačkih prekojadranskih stečevina), gospodarske veze, kulturno-umjetnički utjecaji i prožimanja, komunikacija ljudi i migracije, temeljne su odrednice i ključ razumijevanja hrvatske i mletačke prošlosti. U kolegiju će se konkretno i kroz temeljne razvojne odrednice, prikazati povijesni razvoj Mletačke Republike i šireg jadranskog prostora od ranog srednjeg vijeka do kraja ranog novog vijeka s posebnim obzirom na razvoj ustanova vlasti, gospodarstva, društvenog i kulturnog razvoja te migracija stanovništva. Svaka tema će se obrađivati na dva načina – kroz uvodna predavanja i seminarske radove kojima će se iste teme nadopunjavati i produbljivati na temelju postojećih saznanja historiografije. Središnje teme koje će se obrađivati, redovito u suodnosu s hrvatskim prostorom jesu: politička povijest Mletačke Republike (uklopljenost hrvatskoga dijela obale u mletačku državnu zajednicu); ustanove državne vlasti (kako je funkcionirala mletačka uprava na istočnome Jadranu i koje su središnje ustanove vlasti i uprave); vojska (ratna zbivanja na jadranskome prostoru, uloga hrvatskih postrojbi u mletačkoj kopnenoj vojsci i mornarici); gospodarstvo; kultura i umjetnost (međusobna kulturno-umjetnička prožimanja, prisutnost i djelovanje umjetnika i znanstvenika na obje jadranske obale). Dodatno težište posvetit će se hrvatskim prekojadranskim migracijama, točnije prisutnosti i djelovanju hrvatske iseljeničke zajednice u Mlecima kroz navedeno razdoblje koje predmet pokriva. Posebna pozornost na kolegiju biti će posvećena seminarima kroz koje će se proširivati saznanja o hrvatsko-mletačkim odnosima općenito, ali i raščlanjivati neki od temeljnih (ponajprije objavljenih) izvora vezanih za navedenu temu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Usvojiti i evaluirati prožetost i neodvojivost mletačke i hrvatske povijesti, poglavito s motrišta hrvatskih doprinosa mletačkoj povijesti i kulturi 2. Objasniti povijesnu pozadinu višestoljetnih mletačko-hrvatskih veza koje su, prirodno uslovljene, rezultirale bogatstvom međusobnih prožimanja, utjecaja i uzdarivanja 3. Opisati, definirati, argumentirati i interpretirati povijesne varijacije mletačke baština u istočnojadranskim krajevima (jezični utjecaji, običaji, konkretno povijesno naslijeđe) 4. Razviti sposobnost imenovanja, opisa i vrednovanja bogate stručne literature o mletačko-hrvatskim odnosima.
Literatura
Obvezna

F. C. Lane, Povijest Mletačke Republike, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja); L. Čoralić, Venecija: kraljica mora s lagunarnih sprudova (Povijest Mletačke Republike), Samobor, 2004.

Dopunska

L. Čoralić, U gradu Svetoga Marka: Povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Zagreb 2001. (odabrana poglavlja); G. Ortalli – G. Cracco – G. Cozzi – M. Knapton – G. Scarabello, Povijest Venecije, sv. I-II, 2007. (odabrana poglavlja); Hrvatska/Italija. Stoljetne veze: povijest, književnost, likovne umjetnosti (priredila Natka Badurina), Zagreb 1997. (odabrana poglavlja)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
 2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i održano izlaganje;
 3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskim obvezama i na dva kolokvija.
Način polaganja ispita
 1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
 2. Završni ispit (usmeni)
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

 

Način stjecanja ocjene:

 1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
  • seminarske obveze – 40%
  • kolokvij – 15%
  • kolokvij – 15%
 2. Završni ispit – 30% ocjene

usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 1.7 40
Kolokvij-međuispit 0.5 15
Kolokvij-međuispit 0.5 15
Ukupno tijekom nastave 3.9 70
Završni ispit 1.1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija Osmi i četrnaesti nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Prva stoljeća mletačko-hrvatskih odnosa
2. Mletačka Republika i križarski ratovi. Suparništvo s Genovom
3. Državni poredak. Zatvaranje Velikog vijeća. Temeljne ustanove državne vlasti
4. Hrvatsko-mletački odnosi u razvijenom srednjem vijeku. Mletačko širenje na istočnom Jadranu i terrafermi (15. st.)
5. Ustroj vlasti na mletačkim prekomorskim posjedima. Gospodarski odnosi
6. Mletačko-osmanski ratovi od 15. do 18. st. s težištem na hrvatskim područjima
7. Hrvati u mletačkim prekomorskim kopnenim i mornaričkim postrojbama
8. Kolokvij
9. Mletačka umjetnost (zdanja, slikarska djela – najznačajniji predstavnici)
10. Mleci – urbana struktura grada i strane nacionalne zajednice
11. Hrvati u Mlecima (1): tijek migracijskih procesa kroz stoljeća
12. Hrvati u Mlecima (2): hrvatska bratovština sv. Jurja i Tripuna
13. Hrvati u Mlecima (3): hrvatski prinosi mletačkoj kulturi i umjetnosti
14. Kolokvij
15. Završno predavanje: kraj Mletačke Republike (1797.)
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar. Podjela seminarskih tema i literature
2. Neretvansko-mletački pomorski bojevi. Križarsko osvajanje Zadra. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
3. Mletačka inkvizicija. Paolo Sarpi. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
4. Lepantska bitka i Hrvati. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
5. Dubrovnik i Mleci. Bokeljsko-mletačke pomorske i trgovačke veze. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
6. Zagrepčani u Mlecima. Iseljenici iz Bosne u Mlecima. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
7. Sveučilište u Padovi i Hrvati. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
8. Kolokvij
9. Hrvati na mletačkim otocima. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
10. Hrvatski staklari na Muranu. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
11. Hrvatski likovni umjetnici u Mlecima. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
12. Mleci u hrvatskim putopisima. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
13. Casanova, Carlo Goldoni i Hrvati. Rad na časopisima i edicijama izvora za povijest hrvatsko-mletačkih odnosa
14. Kolokvij
15. Završni seminari