Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta VJEŠTINE PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA
Kratica predmeta PSD27 Šifra predmeta 101736
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anamarija Bogović Dijaković
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail anamarija.bogovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 602
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Stjecanje vještina potrebnih za provedbu psihologijskog testiranja.

Sadržaj predmeta: Psihologijski testovi i njihove karakteristike. Procjenjivanje i mjerenje u kliničkoj psihologiji. Ciljevi procjene. Prikupljanje podataka i priprema za testiranje. Testovi za procjenu kognitivnih sposobnosti.  Testovi intelektualnog funkcioniranja. Testovi za ispitivanje pamćenja. Testovi za ispitivanje vizuoperceptivnih, vizuospacijalnih i vizuokonstruktivnih funkcija. Objektivni testovi ličnosti. Projektivni testovi. Pisanje psihologijskog nalaza (forma, sadržaj, osnovni elementi). Psihologijsko testiranje i pisanje nalaza kod različitih poremećaja. Ograničenja u interpretaciji testovnih rezultata. Testiranje u selekcijskoj situaciji. Etika psihologijskog testiranja. Organizacijski aspekti psihodijagnostičkih sredstava.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Klasificirati i usprediti različite psihologijske instrumente; Planirati koje psihologijske instrumente će primijeniti ovisno o cilju procjene; Voditi psihologijsko testiranje; Ocijeniti dobivene rezultate; Integrirati dobivene podatke; Napisati psihologijski nalaz
Literatura
Obvezna
 • Galić, S. (2002). Neuropsihologijska procjena. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Nietzel, M. T., Bernstein, D. A. i Milich, R. (2002). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Jackson, C. (2003). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Matešić, K. (2010). Psihodijagnostička sredstva. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, provjere znanja)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnost
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 • kontinuirana provjera znanja – 20%
 • 1. kolokvij – 25% svaki
 • 2. kolokvij – 25%

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

 

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Domaća zadaća 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Procjenjivanje i mjerenje u kliničkoj psihologiji
3. Testovi kognitivnog funkcioniranja
4. Testovi kognitivnog funkcioniranja
5. Objektivni testovi ličnosti
6. Objektivni testovi ličnosti
7. Projektivne tehnike
8. 1. kolokvij
9. Psihologijski nalaz
10. Psihologijsko testiranje i pisanje nalaza – primjer iz kliničke prakse
11. Psihologijsko testiranje i pisanje nalaza – primjer iz kliničke prakse
12. Testiranje u selekcijskoj situaciji
13. Etika psihologijskog testiranja i organizacijski aspekti psihodijagnostičkih sredstava
14. 2. kolokvij
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
8. 1. kolokvij
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. 2. kolokvij
15. Završno predavanje