Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u teologiju
Kratica predmeta SOCP1-6 Šifra predmeta 97861
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anto Čartolovni
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail anto.cartolovni@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Valentina Šipuš
Akademski stupanj Magistra Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail valentina.sipus@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Markotić
Akademski stupanj Dr. sc. Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail josip.markotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dajana Carti
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail smartacarti@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznavanje osnovnih odrednica i temeljnih pojmova teologije kao znanosti i njezina suodnosa s drugim (poglavito humanističkim i društvenim) znanostima, s posebnim osvrtom na: a) izvore i metode unutar teoloških disciplina; b) odnos razuma i vjere; c) kršćansku objavu; d) crkveno učiteljstvo; e) raznolikost teoloških grana; f) teologiju i kršćansko življenje.

Sadržaj: Čovjek pred otajstvom (trojedinoga) Boga; povijest spasenja i povijest Objave; događaj Isusa Krista i ekleziološko očitovanje vjere; eshatološka pitanja. Stječe se mjerodavnost za teološko pristupanje zbilji unutar interdisciplinarnoga znanstvenoga govora; poznavanje temeljnih značajki govora o Bogu i glavne odrednice kršćanske vjere; prepoznavanje međusobne povezanosti istina vjere; primjenjivanje stečenoga teološkog znanja u osvjetljivanju i rješavanju suvremenih problema u društvu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1) Objasniti novost i presudnost pojave Isusa iz Nazareta s obzirom na vjeru Izraela; 2) Shvatiti temeljnu poruku Evanđelja u izričitom odnosu prema Isusovoj osobi kroz Govor na gori, tumačenje prispodoba i Isusovo autodefiniranje te, ponajviše, kroz događaj Isusova otkupiteljskog žrtvenog sebedarja dovršenog Uskrsnućem i aniticipiranog Posljednjom večerom; 3) Rekapitulirajući dosad spomenuto, objasniti narav kršćanske objave i dinamiku autentične ljubavi, razumijevajući kršćanstvo upravo polazeći od osobe Isusa koji je Krist i od središnjosti ljubavi; 4) Predstaviti živote i poruke izabranih svetica i svetaca Katoličke Crkve s gledom na središnjost ljubavi; 5) Objasniti temeljni stav i sadržaj apostolske ispovijesti vjere u dinamičnom suodnosu sa zakonom slavljenja, moljenja i življenja; 6) Uočiti stupanj vjerodostojnosti kršćanske opcije i 7) s razumijevanjem pologa kršćanske vjere znati pružiti odgovore na neka aktualna pitanja.
Literatura
Obvezna

Jeruzalemska Biblija. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrani dijelovi)
Kern W, Niemann F. Nauka o teološkoj spoznaji. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 1988., 35-38, 44-48; Šokčević Šimo, Teologija i ideja sveučilišnog obrazovanja, Obnovljeni život, 71/2 (2016), 217-229; R. Pavlić, Radost kao blaženstvo, Bogoslovna smotra, 85 (2015.) 4, 1077-1092; A. Scola i dr., Čovjek kao osoba. Teološka antroplogija. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2003., 191-193. 209; L. Nemet, Teologija stvaranja. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2003., 163-172. 181- 185. 193-197; A. Schneider, Mariologija. Djevica Marija u Otajstvu Krista i Crkve. FTIDI. Zagreb, 2008., 29-35; Matulić T. Suvremena dinamika odnosa znanosti i vjere: izazovi i perspektive. U:Komadina I. Tajna života u ozračju suvremenog odnosa znanosti i vjere. Frankfurt am Main, 2011., 15-44; Ančić, N. A., Neka promišljanja o enciklici Fides et ratio prigodom desete obljetnice, Bogoslovska smotra, 78 (2008) 4, 747-760; Drugi vatikanski koncil: Dogmatska konstitucija o Crkvi. Lumen Gentium, 5. poglavlje (Na svetost pozvani); Katekizam Katoličke Crkve-KKC. Glas Koncila. Zagreb, 1994. (br. 54-79; 101-141, 456-495); Enciklopedijski teološki rječnik. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2009., 749-753; Theodor Schnitzler: O značenju sakramenata. Herder, Kršćanska sadašnjost, 1998., 9-23; Adolf Adam, Uvod u katoličku liturgiju, Hrvatski institut za liturgijski pastoral. Zadar, 1993., 12-17. 114-123. 267-279. 334-343; Alister E. Mcgrath, Znanost i religija. Novi uvod., Kršćanska sadašnjost, 2015. (odabrani dijelovi)

Dopunska

Orlandis José: Povijest Kršćanstva. Verbum. Split, 2004., 5-53; Kern W, Niemann F. Nauka o teološkoj spoznaji. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 1988., 14-28; Michael Hesemann. Legende, mitovi, laži. Verbum. Split, 2010., 225-252; Schönborn Christoph. Bog posla Sina Svoga. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 2008; 76-115. Galot Jean. Kristologija. UPT. Đakovo, 1996. 23-43. Knoch Wendelin. Bog traži čovjeka – Objava, pismo, predaja. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 2001. 40-62; Rebić Adalbert. Središnje teme Starog Zavjeta. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 1996. 183-185.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene obveze – sudjelovanje u provjerama znanja.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na aktivnostima na nastavi i kolokvijima.
Način polaganja ispita

1)      Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni).

2)     Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Ocjenjivanja studentskog rada se izvršava prema sljedećoj bodovnoj ljestvici:

nedovoljan (1) – 0-49,9%

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.42 35
Kolokvij-međuispit 0.42 35
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 8. i 12. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i grane teologije. Teologija na sveučilištima od srednjeg vijeka. Kršćanstvo u povijesnom i društvenom kontekstu.
2. Osnovni pojmovi filozofije.
3. Ljudska narav, grijeh, milost, krepost, Marija iz Nazareta.
4. Teologija: povijest pojma u pretkršćansko vrijeme i u kršćanstvu (crkveni oci, srednji vijek). Odnos razuma i vjere. Izvori teologije.
5. Odnos filozofije i teologije.
6. Kršćanstvo u konkretnom životu - od vjerskog iskustva do življene vjere. Sveci kao putokaz. Bl. Terezija iz Kalkute i Edith Stein.
7. Kršćanska objava: Božje samoočitovanje i ljudski obzor shvaćanja. Progresivnost objave (Stari i Novi zavjet).
8. Kolokvij.
9. Biblijska kristologija.
10. Liturgija i sakramenti.
11. Isus Krist: punina objave, pravi Bog i pravi čovjek. Trinitarna dimenzija objave.
12. Kolokvij.
13. Glavne teme Drugog vatikanskog sabora I.
14. Glavne teme Drugog vatikanskog sabora II.
15. Kanonsko pravo s posebnim osvrtom na obveze i prava vjernika laika. Teologija pred aktualnim izazovima za kršćansko življenje – izabrana pitanja iz pastoralne teologije.