Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju religije
Kratica predmeta SOCP5-4 Šifra predmeta 158567
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Nikodem
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail knikodem@ffzg.hr Telefon +385 (1) 6120183
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:

Pregled sociologije religije. Osposobiti studente da znaju uočiti i analizirati pojedine religijske fenomene u društvu.

Sadržaj kolegija:

Određivanje religioznosti. Klasični autori u sociologiji religije: Durkheim, Marx, Weber. Suvremeni teoretski pristupi religiji; suvremeno stanje religioznosti u svijetu; religioznost u Hrvatskoj; alternativna religioznost i novi religijski pokreti; javna uloga Crkve, sekularizacija, religija i moral, odnos religije i dobrovoljnosti.

Seminar: analiza tema kroz koje će se studenti upoznati s religijskim fenomenima, te ih sociološki iščitavati. U seminaru studenti sudjeluju na sljedeći način: kratkim pismenim prilozima na određenu temu, sudjelovanjem u raspravi te izradbom seminarskog rada

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne značajke suvremenih socioloških teorija religije. Prepoznati ulogu i značaj pojedinih suvremenih autora sociologije religije. Organizirati autore prema korištenim teorijskim pristupima. Povezati različite teorije sociologije religije sa srodnim društvenim temama. Diskutirati o društvenim procesima koristeći suvremene teorijske pravce u sociologiji religije. Predložiti nove pristupe suvremenim problematikama u sociologiji religije.
Literatura
Obvezna
  1. Acquaviva, S. i Pace, E. (1996). Sociologija religije. Zagreb, Zavod za sociologiju, Biblioteka “Societas”.
  2. Knoblauch, H. (2004). Sociologija religije. Zagreb, Demetra.
  3. Mardešić, Ž. (2007). Rascjep u svetome. Zagreb: Kršćanska sadašnjost (Poglavlj: “Sveto u Hrvatskom društvu”, str. 795 – 886).
Dopunska

Davie, G. (2005). Religija u suvremenoj Europi. Zagreb: Golden marketing. (Poglavlja: Teorijska gledišta; Zastupničko sjećanje 1; Estetsko ili simboličko sjećanje:kulturna sfera; Zaključak: mutacija sjećanja); Zrinščak, S. (2008). Što je religija i čemu religija: sociološki pristup, u: Bogoslovksa smotra 78 (1): 25-37; Nisbet, R.A. (2007) Sociološka tradicija, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga (Poglavlje: Sveto); Črpić, G., Zrinščak, S. (2010). Dinamičnost u stabilnosti: religioznost u Hrvatskoj 1999. i 2008. godine, u: Društvena istraživanja, vol 19, 1-2 (105-106), 3-27; Jukić, J.(1991). Budućnost religije. Split: Matica Hrvatska (Poglavlje: »Socijalistički feudalizam, postmoderna i karizmatična religioznost«, str. 207-258); Cifrić, I. Percepcija nekih odnosa crkve i države i uloga crkve i religije u društvu, u: Sociologija sela, 38(2000), 1-2(147/148), Suplement, 227-269;  Cifrić, I., Vjernička struktura u tranzicijskom kontekstu hrvatskog društva, u: Društvena istraživanja 4(1995), br. 6(20), 819-836;  Durkheim,E. Elementarni oblici religijskog života, Prosveta, Beograd, 1982.; E. Gellner, Postmodernizam, razum i religija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2000.; M. Heidegger, Fenomenologija religioznog života, Demetra, Zagreb, 2004.; D. Jerolimov-Marinović, Društveni kontekst i teorijsko hipotetski okvir istraživanja “Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu”, u: Sociologija sela, 38(2000)1/2, (147/148), Suplement, str. 21-36; H. Knoblauch, Sociologija religije, Demetra, Zagreb, 2004.; K. Lëwit, Svjetska povijest i događanje spasa, Cesarec – Svjetlost, Sarajevo, 1990.; Mandarić, Blaženka, s. Valentina. Religiozni identitet zagrebačkih srednjoškolaca, Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’, Zagreb, 2000.; D. Marinović-Jerolimov, Višedimenzionalni pristup u istraživanju religioznosti: smjernice za istraživanje u Hrvatskoj, u: Društvena istraživanja 4(1995), br. 6(20), str. 837-851; M. Weber, Protestantska etika i duh kapitalizma, Veselin Masleša – Svjetlost, Sarajevo, 1989.; M. Weber, Sociologija religije, Kruzak, Zagreb, 2000.;S. Zrinščak, Sociologija religije. Hrvatsko iskustvo, Pravni fakultet, Zagreb, 1999. James, W. ( 1990.), Raznolikosti religioznog iskustva, Zagreb, Naprijed. Freud, S. (2000.), Totem i tabu – neke podudarnosti u društvenom životu divljaka i neurotičara, Zagreb, Stari grad. Kovač, T. (2013.), Crkva gleda s poštovanjem i muslimane” (NA 3) (Post)koncilski zaokret Katoličke Crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi (Doktorska disertacija), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  • Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
  • Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje.
  • Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita
  • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarsko izlaganje, aktivnost na nastavi i dva pismena kolokvija)
  • Završni pismeni ispit
Način ocjenjivanja

 

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a) seminarske izlaganje  – 10%

b) aktivnost na nastavi  – 10%

c) kolokviji – 50%

2. Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50 do 64,9%

dobar (3) – 65 do 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9%

izvrstan (5) – 90 do 100%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarsko izlaganje 0.25 10
Aktivnost na nastavi 0.25 10
Kolokvij-međuispit 0.625 25
Kolokvij-međuispit 0.625 25
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 7. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Osnovne koncepcije grijeha i spasenja u svjetskim religijama.
3. Klasične teorije u sociologiji religije – Emile Durkheim.
4. Klasične teorije u sociologiji religije – Karl Marx.
5. Klasične teorije u sociologiji religije – Max Weber.
6. Teorije sekularizacije.
7. Kolokvij.
8. Suvremeni teorijski pristupi u sociologiji religije – 1. dio.
9. Suvremeni teorijski pristupi u sociologiji religije – 2. dio.
10. Suvremeno društvo i novi religijski pokreti.
11. Religija i civilno društvo.
12. Religija u vrijeme neoliberalizma.
13. Religioznost u komunističkom sustavu u Hrvatskoj.
14. Pučka i suvremena religioznost u Hrvatskoj.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Dogovor oko seminara i raspodjela seminarskih tema.
2. Priprema seminarskih izlaganja.
3. Klasične teorije u sociologiji religije – Emile Durkheim.
4. Klasične teorije u sociologiji religije – Karl Marx.
5. Klasične teorije u sociologiji religije – Max Weber.
6. Teorije sekularizacije.
7. Kolokvij.
8. Suvremeni teorijski pristupi u sociologiji religije – 1. dio.
9. Suvremeni teorijski pristupi u sociologiji religije – 2. dio.
10. Suvremeno društvo i novi religijski pokreti.
11. Religija i civilno društvo.
12. Religija u vrijeme neoliberalizma.
13. Religioznost u komunističkom sustavu u Hrvatskoj.
14. Pučka i suvremena religioznost u Hrvatskoj.
15. Kolokvij.