Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju
Kratica predmeta SOCP1-1 Šifra predmeta 142350
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivana Brstilo Lovrić
Akademski stupanj Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail ivana.brstilo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:
Uvid u razloge nastanka sociologije, posebnost sociologije kao akademske discipline, pregled osnovnih koncepcija razumijevanja sociologije te osnovnih teorija i pojmova u sociologiji.

Sadržaj kolegija
Stanje sociologije danas; aktualne sociološke perspektive; zanat sociologa; sociologija i ideologija; metodologija; dosezi i granice sociologije; društvene snage u razvoju sociologije; intelektualna gibanja u razvoju sociologije; klasici sociologije; funkcionalizam, konfliktne teorije, interakcionizam; etnometodologija i fenomenologija; strukturalizam; stratifikacija; društvene institucije; društveni procesi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne sociološke pojmove. Prepoznati ulogu i značaj određenog pojma, teorijskih pravaca, autora. Izdvojiti glavne značajke teorije. Povezati različite teorije. Diskutirati o društvenim procesima.
Literatura
Obvezna

Haralambos, M., Holborn, M. (2002). Sociologija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja); Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (odabrana poglavlja); Nisbet, A. R. (2007). Sociološka tradicija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja); Jukić, J. (1993). Oktobar prije Bastille. Obnovljeni život, XLV; Jukić, J. (1996). Obilježja modernoga života. Obnovljeni život, 51: 4, str. 387-406.; Županov, J. (2011). Hrvatsko društvo danas – kontinuitet i promjena. Politička misao, 48: 3., str. 145-163. ; Županov, J. (1993). Dominantne vrijednosti hrvatskog društva. Erasmus, str. 2-6.

Dopunska

Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – prema pravilima pripremljene i u dogovorenom terminu predane seminarske zadaće;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na tri pismena kolokvija ; pravovremeno predanim seminarskim zadaćama.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1) Nastavne aktivnosti: 1.Seminarske zadaće; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni); 3. kolokvij (pismeni)
2) Završni ispit (usmeni).

 

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova
dobar (3) – 65-79 bodova
vrlo dobar (4) – 80-89 bodova
izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   1) seminarske zadaće – max. 10 bodova
   2) 1. kolokvij – max. 20 bodova
   3) 2. kolokvij – max. 20 bodova

   4) 3. kolokvij – maks. 20 bodova

b) Završni ispit – 30% ocjene

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.28 10
Kolokvij-međuispit 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija Peti tjedan nastave; Osmi tjedan nastave; Četrnaesti tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Predstavljanje predmeta: Što je sociologija?
2. Kontekst nastanka sociologije te pregled socioloških teorija i paradigmi
3. Osnovne teorije i paradigme u sociologiji: Funkcionalizam
4. Osnovne teorije i paradigme u sociologiji: Marksizam
5. Prvi pismeni kolokvij
6. Osnovne teorije i paradigme u sociologiji: kreativne sociologije
7. Metode istraživanja u sociologiji
8. Drugi pismeni kolokvij
9. Glavne teme sociologije: Raspad zajednice
10. Glavne teme sociologije: Rekonstrukcija zajednice
11. Glavne teme sociologije: Status i klasa
12. Glavne teme sociologije: Autoritet i moć
13. Glavne teme sociologije: Otuđenje
14. Treći pismeni kolokvij
15. Zaključno predavanje, sinteza gradiva
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave
2. Kontekst nastanka sociologije te pregled socioloških teorija i paradigmi
3. Osnovne teorije i paradigme u sociologiji: Funkcionalizam
4. Osnovvne teorije i paradigme u sociologiji: Marksizam
5. Prvi pismeni kolokvij
6. Seminarske teme – Kreativne sociologije
7. Metode istraživanja u sociologiji
8. Drugi pismeni kolokvij
9. Seminarske teme - Zajednica
10. Seminarske teme – Društvena stratifikacija
11. Seminarske teme – Autoritet, moć, vlast
12. Seminarske teme – Sveto, profano
13. Seminarske teme – Otuđenje
14. Treći pismeni kolokvij
15. Evaluacija seminarske nastave, grupna diskusija