Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju politike
Kratica predmeta SOCP5-3 Šifra predmeta 97933
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti će se upoznati s glavnim sociološkim pristupima u istraživanju politike, osnovnim pojmovima, teorijskim konceptima, suvremenim i povijesnim primjerima političkih sustava, funkcioniranjem države, oblicima političke borbe i različitim ideologijama. Unutar sadržaja kolegija suočavat će se različiti teorijski pristupi i kritički analizirati njihovi dosezi u objašnjavanju političke kulture, participacije građana, političke borbe, odlučivanja i organizacije vlasti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne pojmove i njihove značajke (vlast, moć, strukture, autoriteti, elite, politički akteri, konflikti itd.); prepoznati ulogu i značaj pojedinih mehanizama donošenja i realizacije političkih odluka; razumijevanje struktura i funkcioniranja političkih sustava; diskutirati o političkim procesima koristeći suvremene teorijske pravce; predložiti nove pristupe suvremenim problematikama
Literatura
Obvezna

Enes Kulenović (ur.) (2013.). Moderna politička teorija, Zagreb: FPZ, 2013. (odabrana poglavlja); Wolfgang Merkel (2011.). Transformacija političkih sustava. Uvod u teoriju i empirijsko istraživanje informacije, Zagreb: FPZ (odabrana poglavlja); Maurice Duverger (2001.): Politička sociologija, Osijek-Zagreb-Split: Pan liber (odabrana poglavlja); Michael Haralambos i Martin Holborn, Sociologija – teme i perspektive, Zagreb: Golden marketing (odabrana poglavlja); Slaven Ravlić (2003.): Suvremene političke ideologije, Zagreb: Politička kultura.

Dopunska

Tom Bottomore (1987.): Politička sociologija, Zagreb: Kulturni radnik; John Stuart Mill (1989.): Razmatranja o predstavničkoj vladavini, u: Izabrani politički spisi Johna Stuarta Milla, Zagreb: Biblioteka Politička misao; David Held (1990.): Modeli demokracije, Zagreb: Školska knjiga; Ivan Prpić, Žarko Puhovski i Maja Uzelac (ur.) (1990.): Leksikon temeljnih pojmova politike, Zagreb: Školska knjiga; Arend Lijphart (1992.): Demokracija u pluralnim društvima. Zagreb: Globus: Školska knjiga; Norberto Bobbio, (1992.): Liberalizam i demokracija, Zagreb: Novi liber; Alexis de Tocqueville (1995.): O demokraciji u Americi, Zagreb: Informator; Hannah Arendt (1996.): Politički eseji, Zagreb: Antibarbarus; Vesna Pusić (1998.): Demokracije i diktature: politička tranzicija u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi. Zagreb: Durieux; Linc Huan i Stepan Alfred (1998.): Demokratska tranzicija i konsolidacija : Južna Evropa, Južna Amerika i postkomunistička Evropa, Beograd: Filip Višnjić; Max Weber (1999.): Vlast i politika, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Robert Dahl (1999.):, Demokracija i njezini kritičari, Zagreb: Politička kultura; John Rawls (2000.): Politički liberalizam, Zagreb: KruZak; Isaiah Berlin (2000.): Četiri eseja o slobodi. Split: Feral Tribune; Klaus von Beyme (2002.): Transformacija političkih stranaka, Zagreb: Fakultet političkih znanosti; Joseph Stiglitz, (2004.): Globalizacija i dvojbe koje izaziva. Zagreb: Algoritam; Duško Sekulić (2004.): Sukobi i tolerancija. O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracije, Zagreb: Jesenski i Turk; Ralf Dahrendorf (2005.): U potrazi za novim poretkom. Predavanja o politici slobode u 21. stoljeću, Zagreb: Deltakont; Karl Mannheim (2007.): Ideologija i utopija, Zagreb: Jesenski i Turk; Slaven Ravlić (2008.): Dileme političkog predstavništva, Zagreb: Politička kultura, Nicholas Abercrombie i sur. (2008.): Rječnik sociologije, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.

2. Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje u obliku prezentacije i predaja pisanog rada.

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita
  1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarske obveze i dva pismena kolokvija)

Završni ispit

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a)  seminarske obveze  – 10%

b) kolokviji – 60% (1 kolokvij 30% i drugi kolokvij 30%)

2. Završni ispit – 30% ocjene

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.28 10
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 12. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, osnovni pojmovi
2. Antički korijeni sociologije politike
3. Teorija države
4. Politički sustavi, država i vlast
5. Elite, moć i društvo
6. Kolokvij
7. Tipovi demokracije
8. Političke stranke
9. Legitimitet vlasti
10. Ideologije
11. Totalitarizam
12. Kolokvij
13. Politika i nasilje
14. Politika i globalizacija
15. Demokratska tranzicija i političke institucije
Seminari
Tjedan Tema
1. Sadržaj seminara, izbor tema seminara i način rada
2. Antički korijeni sociologije politike
3. Teorija države
4. Politički sustavi, država i vlast
5. Elite, moć i društvo
6. Kolokvij
7. Tipovi demokracije
8. Političke stranke
9. Legitimitet vlasti
10. Ideologije
11. Totalitarizam
12. Kolokvij
13. Politika i nasilje
14. Politika i globalizacija
15. Demokratska tranzicija i političke institucije