Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju kulture
Kratica predmeta SOCP3-3 Šifra predmeta 131830
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Položen Uvod u sociologiju.
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stjepan Kušar
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stjepan.kusar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Asistent
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj  predmeta:

Pružiti osnovna znanja o odnosu kultura-društvo, te osigurati uvid u istraživački kontinuitet u tom području sociologije.

Sadržaj predmeta:

Predavanja: Određenje discipline; definiranje osnovnih pojmova (kultura , društvo, civilizacija, povijest itd.); sastavnice kulture i kulturna dinamika; mehanizmi kulturne promjene; teorijsko-metodološki okvir istraživanja hijerarhizacije kulture; intra-kulturni i globalni aspekti hijerarhizacije kulture: suvremena kultura kapitalizma, globalna kultura i globalizacija; potrošačka kultura i tržišno društvo: neoliberalni kapitalizam i ideologija globalizacije;

Seminari:   Produbljena analiza tema kolegija

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove (kultura, društvo, civilizacija, povijest itd.). Prepoznati ulogu i značaj pojmova u okviru područja sociologije kulture. Povezati različite teorije o kulturi. Diskutirati o društvenim i kulturnim procesima u suvremenom društvu/kulturi. Razlikovati teorijske pristupe u okviru kulture. Interpretirati teorijske perspektive različitih autora i pravaca u području kulture.
Literatura
Obvezna

Cassirer, E. (1978). Ogled o čovjeku, Zagreb: Naprijed; Dragojević, S. (2006). Kulturna politika: europski pristupi i modeli. Doktorska disertacija, Zagreb (odabrana poglavlja); Katunarić, V. (2007). Lica kulture. Zagreb: Antibarbarus (odabrana poglavlja); Čolić, S. (2002). Kultura i povijest. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (odabrana poglavlja); Alexander, J. i Smith, P. (2005). Strogi program u kulturnoj teoriji: Elementi strukturalne hermeneutike. Diskrepancija 6(10), 69-86. 

Dopunska

Alexander, J. C. (2003). The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology, New York: Oxford University Press; Back, L., Bennett, A., Edles, L.D., Gibson, M., Inglis, D., Jacobs, R., Woodward, I. (2012). Cultural Sociology: An Introduction, Chichester, Hoboken: Wiley-Blackwell; Badiou, A., Truong, N. (2011). Pohvala ljubavi, Zagreb: Meandarmedia; Barthes, R. (2009). Mitologije, Zagreb: Naklada Pelago; Beck, U. (2003). Što je globalizacija?, Lučko: Vizura; Benjamin, W. (1986). Estetički ogledi, Zagreb: Školska knjiga; Bourdieu, P. (2011). Distinkcija: Društvena kritika suđenja, Zagreb: Antibarbarus; Connerton, P. (2004). Kako se društva sjećaju, Zagreb: Antibarbarus; Cvjetičanin, B. i Katunarić, V. (ur.) (1998). Kulturna politika Republike Hrvatske. Nacionalni izvještaj, Strasbourg: Council of Europe/Ministarstvo kulture Republike Hrvatske/Institut za međunarodne odnose; Dorfles, G. (1997). Kič: Antologija lošeg ukusa, Zagreb: Golden marketing;  Durkheim, E. (2008). Elementarni oblici religijskog života: Totemistički sustav u Australiji, Zagreb, Jesenski i Turk; Eagleton, T. (2002). Ideja kulture, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Elias, N. (1996). O procesu civilizacije, Zagreb: Antibarbarus; Foucault, M. (2002). Riječi i stvari: Arheologija humanističkih znanosti, Zagreb: Golden marketing; Geertz, C. (Gerc, K.) (1998). Tumačenje kultura (1), Beograd: XX vek; Girard, R. (2004). Promatrah sotonu kako poput munje pade, Zagreb: AGM; Gronow, J. (2000). Sociologija ukusa, Zagreb, Jesenski i Turk; Horkheimer, M. i Adorno, T. (1974). Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša – Svjetlost; Kale, E. (2003). Uvod u znanost o kulturi, Osijek – Zagreb – Split: Pan liber; Katunarić, V. i Cvjetičanin, B. (ur.) (2003). Hrvatska u 21.stoljeću: Strategija kulturnog razvitka. Dokument, Zagreb: Ministarstvo kulture; Kipnis, L. (2007). Protiv ljubavi: Polemika, Zagreb: Algoritam; Klosovska, A. (2003). Sociologija kulture, Sarajevo: KRUG 99; LeŽvi-Strauss, C. (2001). Divlja misao, Zagreb: Golden marketing; Mannheim K. (1980). Eseji o sociologiji kulture, Zagreb: Stvarnost; Matulić, T. (2008). Metamorfoza kulture: Teološko prepoznavanje znakova vremena u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije, Zagreb: Glas Koncila; Mikecin, V. (1995). Umjetnost i povijesni svijet, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo; Murcott, A., Mennell, S., Van Otterloo, A. H. (1998). Prehrana i kultura: sociologija hrane, Zagreb: Jesenski i Turk; Paić, Ž. (2005). Politika identiteta. Kultura kao nova ideologija. Zagreb: Antibarbarus; Perasović, B. (2001). Urbana plemena: Sociologija subkultura u Hrvatskoj, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Sarti, R. (2006). Živjeti u kući: Stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekovnogj Europi (1500.-1800.), Zagreb: Ibis grafika; Simmel, G. (2001). Kontrapunkti kulture, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo; Skledar, N. (2012). Sociologija kulture. Zagreb: Plejada; Weber, M. (1989). Protestantska etika i duh kapitalizma, Sarajevo: Veselin Masleša – Svjetlost

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave –  prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2.  Uredno izvršene seminarske obaveze  –  individualni pisani seminarski rad i izlaganje.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom radu i na dva kolokvija.
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti  – izrada i izlaganje seminarskog rada; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

1.  Nastavne aktivnosti – seminarski rad i izlaganje (20 bodova)+ 1. kolokvij (25 bodova)  +  2. kolokvij (25 bodova)

 2.  Završni ispit  (30 bodova – pismeni i usmeni: za prolaz je nužno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja tj. osvojiti najmanje 15 od maksimalnih 30 bodova)

 Minimum za prolaz je 50%  ocjene.

 Ukupna ocjena temeljena je na bazi 100 bodova:

dovoljan (2)  –  50-64,9 bodova

dobar  (3) –  65-79,9 bodova

vrlo dobar  (4)  –  80-89  bodova

odličan  (5)  –  90 i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarski rad 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.8 25
Kolokvij-međuispit 0.8 25
Ukupno tijekom nastave 3 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. tjedan nastave; 2. kolokvij: 14. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Osnovni pojmovi sociologije kulture/kulturne sociologije.
3. Pregled teorija kulture.
4. Kultura kao sustav znakova.
5. Kultura i klasifikacija.
6. Područja kulturne proizvodnje.
7. Metode u istraživanju kulturnih fenomena.
8. Kolokvij 1.
9. Kultura i umjetnost.
10. Popularna kultura.
11. Kultura i politika.
12. Kulturna politika.
13. Tijelo i identitet.
14. Kolokvij 2.
15. Sažetak obrađenih tema i završna razmatranja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar: tekstovi i način rada.
2. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
3. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
4. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
5. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
6. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
7. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
8. Kolokvij 1.
9. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
10. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
11. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
12. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
13. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova.
14. Kolokvij 2.
15. Evaluacija seminarskih izlaganja i radova.