Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u kulturnu antropologiju
Kratica predmeta SOCP1-5 Šifra predmeta 97853
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Luka Šešo
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail luka.seso@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 682
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Opći je cilj upoznavanje studenata s raznolikošću kultura i mogućnostima njihovih interpretacija temeljnim kulturnoantropološkim polazištem – kulturnim relativizmom. Poseban je cilj upoznavanje s ključnim pojmovima, pristupima i istraživačkim pitanjima kulturne antropologije; emski i etski pristupi, etnografija, terenski rad, kulturni relativizam, kultura, evolucionizam, kulturni partikularizam, funkcionalizam, strukturalni funkcionalizam, strukturalizam, simbolička antropologija, historijska antropologija, interpretativna antropologija. Izbor iz posebnih tema (predavač zadržava pravo izmjene posebnih tema): Razmjena i darivanje, etničnost i kultura, teorije etničnosti, etničnost i identitet, izum tradicije i nacionalna integracija, magija i religija, ritual, obredi prijelaza, obitelj i srodstvo, globalizacija, transnacionalizam, historijska antropologija, urbana antropologija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1) Prepoznati ulogu i značaj pojmova kulturni relativizam i etnocentrizam 2) Izdvojiti glavne značajke teorije evolucionizma, funkcionalizma, strukturalizma, postmodernizma 3) Diskutirati o društvenim procesima: globalizacija, religioznost, akulturacija, sekularizacija, sinkretizam 4) Razlikovati teorijske pristupe u kulturnoj antropologiji 5) Samostalno istražiti kulturne promjene u društvu 6) Samostalno se koristiti literaturom potrebnom za pisanje seminarskog rada
Literatura
Obvezna

Bošković, A. (2010). Kratak uvod u antropologiju. Zagreb: Jesenski i Turk.; Haviland, W. (2004). Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.; Moore, J. (2002). 

Dopunska

Segalen, M., ur. (2002). Drugi i sličan. Pogledi na etnologiju suvremenih društava, Zagreb: Jesenski i Turk.; Marcus, G. E., Fischer, M. M. J. (2003). Antropologija kao kritika kulture: eksperimentalni trenutak u humanistickim znanostima. Zagreb: Naklada Breza; Moore, J. (2002). Uvod u antropologiju. Teorije i teoretičari kulture. Zagreb: Jesenski i Turk

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

2. Uredno izvršene seminarske obveze – predan pisani rad;

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskim obvezama i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze, 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
2. Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
nedovoljan(1) – 0 do 49,9%
dovoljan (2) – 50 do 64,9%
dobar (3) – 65 do 79,9%
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9%
izvrstan (5) – 90 do 100%

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) seminarske obveze – 10%
2) 1. kolokvij – 30%
3) 2. kolokvij – 30%
b) Završni ispit – 30% ocjene
usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarski rad 0.2 10
Kolokvij-međuispit 0.6 30
Kolokvij-međuispit 0.6 30
Ukupno tijekom nastave 2.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 6. i 13. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Metode istraživanja u kulturnoj antropologiji
3. Čovjek kao društvena osoba
4. Obitelj, srodstvo i podrijetlo
5. Bračni savezi i udruživanja
6. Kolokvij
7. Lokalne organizacije i oblici egzistencije
8. Čovjek i ekonomski sustavi
9. Politika, moć i vlast
10. antropologija religije
11. Kozmogonijska moć mitova i predaja
12. Razumijevanje procesa kulturne promjene
13. Kolokvij
14. Susreti i sukobi kultura
15. Lokalni i globalni identiteti
Seminari
Tjedan Tema
1. Što je antropologija? Razvoj, podjele i razlike.
2. Diskusija o odabranim tekstovima i temi predavanja
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Kolokvij
7. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
8. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Kolokvij
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
15. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja