Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta UVOD U KLINIČKU PSIHOLOGIJU
Kratica predmeta PSIP5-5 Šifra predmeta 97929
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ljiljana Pačić Turk
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ljpturk@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Anđelinović
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail maja.andelinovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim pojmovima iz kliničke psihologije, osnovnim postavkama kliničkog pristupa, osnovnim načelima psihodijagnostike i kliničkih intervencija te etičkim načelima u radu kliničkog psihologa.

Sadržaj predmeta: Definicija i povijesni razvoj kliničke psihologije; Kriteriji za određivanje normalnog i patološkog; Karakteristike kliničkog pristupa; Teorijski modeli u kliničkoj psihologiji; Osnovna načela kliničkog intervjua; Opažanje i samoopažanje u kliničkoj praksi; Osnovna načela psihodijagnostike u kliničkoj praksi; Osnovna načela testiranja u kliničkoj praksi; Osnovna načela testiranja kognitivnih funkcija i ispitivanja konativnih funkcija; Kvantitativna i kvalitativna analiza dobivenih rezultata; Pisanje nalaza u kliničkoj praksi; Osnovni pojmovi iz različitih psihoterapijskih smjerova; Istraživanja u kliničkoj psihologiji; Etička načela u radu kliničkog psihologa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati karakteristike kliničkog pristupa; Vrednovati ulogu opažanja, samoopažanja, kliničkog intervjua i testiranja u kliničkoj praksi; Primijeniti osnovna načela psihodijagnostike u kliničkoj praksi; Razumjeti ulogu kvantitativne i kvalitativne analize dobivenih rezultata u svrhu interpretacije rezultata i pisanja nalaza; Razumjeti i razlikovati različite psihoterapijske smjerove; Vrednovati ulogu istraživanja u kliničkoj praksi; Razumjeti etička načela u radu kliničkog psihologa
Literatura
Obvezna
 • Nietzel, M. T., Bernestein, D. A., Milich, R. (2001). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Lindsay, S., Powell, G. (2002). The Handbook of Clinical Adult Psychology. New York: Routledge.
Dopunska
 • Davison, G. C., Neale, J. M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Kaplan, H. I., Sadock, B. J. (1998). Priručnik kliničke psihijatrije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • DSM-V
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita

 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarski rad – 20%

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i povijesni razvoj kliničke psihologije
2. Kriteriji za određivanje normalnog i patološkog; Karakteristike kliničkog pristupa
3. Teorijski modeli u kliničkoj psihologiji; Dijagnostički sustavi DSM IV i DSM V
4. Osnovna načela kliničkog intervjua; Opažanje i samoopažanje u kliničkoj praksi
5. Osnovna načela psihodijagnostike u kliničkoj praksi; Osnovna načela testiranja u kliničkoj praksi
6. Osnovna načela testiranja kognitivnih funkcija i ispitivanja konativnih funkcija
7. Kolokvij 1
8. Kvantitativna i kvalitativna analiza dobivenih rezultata
9. Pisanje nalaza u kliničkoj praksi
10. Osnovni pojmovi iz različitih psihoterapijskih smjerova 1. dio
11. Osnovni pojmovi iz različitih psihoterapijskih smjerova 2. dio
12. Istraživanja u kliničkoj psihologiji
13. Etička načela u radu kliničkog psihologa
14. Dječja klinička psihologija; Klinička neuropsihologija
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. DEPRESIJA - dijagnostika i terapija
2. BIPOLARNI POREMEĆAJ - dijagnostika i terapija
3. PTSP - dijagnostika i terapija
4. OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ - dijagnostika i terapija
5. PANIČNI POREMEĆAJ - dijagnostika i terapija
6. SOCIJALNA FOBIJA - dijagnostika i terapija
7. SEKSUALNI POREMEĆAJI I SEKSUALNE SMETNJE - dijagnostika i terapija
8. PSIHOTIČNI POREMEĆAJI - dijagnostika i terapija
9. POREMEĆAJI LIČNOSTI - dijagnostika i terapija
10. POREMEĆAJI VEZANI UZ PSIHOAKTIVNE TVARI - dijagnostika i terapija
11. PROBLEMI STARENJA - STARENJE I PSIHIČKI POREMEĆAJI - dijagnostika i terapija
12. NEUROLOŠKI PROBLEMI I NEUROPSIHOLOGIJSKA DIJAGNOSTIKA
13. PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA
14. POREMEĆAJI HRANJENJA - dijagnostika i terapija
15. POREMEĆAJI SPAVANJA - dijagnostika i terapija