Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u filozofiju
Kratica predmeta SOCP1-4 Šifra predmeta 97852
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stjepan Kušar
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stjepan.kusar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Upoznati studente s osnovnim filozofskim pojmovima, problemima i idejnim strujanjima

Sadržaj kolegija: Pojam filozofije. Filozofija i znanost. Filozofija i sociologija. Logika. Filozofija prirode. Ontologija. Spoznajna teorija. Antropologija. Estetika. Etika i politika. Vjera i razum. Povijest filozofije: antička, srednjovjekovna, novovjekovna, suvremena. Upoznavanje s jednim originalnim klasičnim filozofskim djelom.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne filozofske pojmove. Sažeti glavne ideje pojedinih filozofa. Analizirati osnovne postavke najutjecajnijih filozofa i filozofskih škola. Interpretirati osnovne postavke filozofskih škola i pojedinih filozofa. Samostalno se koristiti filozofskom literaturom.
Literatura
Obvezna

Anzenbacher, A., Filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1992.; Bajsić, V., Filozofija i teologija u vremenu – članci i rasprave, KS, Zagreb, 1999., 373-443.; Srednjovjekovna filozofija, Kušar, S. (ur.), Školska knjiga, Zagreb, 1996.,7-73; Suvremena filozofija, II, Galović, M. (ured.), Školska knjiga, Zagreb 1996., (»Hrestomatija filozofije«, 8), 7-45

Dopunska

Platon, Fedon, Zagreb, 1996.; Isti, Država, Zagreb, 1977.; Aristotel, Metafizika, Zagreb 1982.; Aristotel, Nikomahova etika, Zagreb, 1982.; Aristotel, Politika, Zagreb, 1989.; Akvinski, T., O biću i bîti, u: Srednjovjekovna filozofija, Kušar, S. (ur.), Školska knjiga, Zagreb, 1996., 473-502;  R. Descartes: »Meditacije o prvoj filozofiji«, u: Isti, Metafizičke meditacije, Zagreb, 1993.; Kant, I., »Osnivanje metafizike ćudoređa«, u: Isti, Dvije rasprave, Zagreb, 1953.; Kant, I., »Prolegomena za svaku buduću metafiziku«, u: Isti, Dvije rasprave, Zagreb, 1953.; Jaspers, K., Duhovna situacija vremena, Zagreb, 1998.; Ivan Pavao II., Fides et ratio. Vjera i razum, KS, Zagreb, 1999.; Despot, B., Uvod u filozofiju, Zora, Zagreb 1988.; Fink, E., Uvod u filozofiju, MH, Zagreb 1998.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršena obveza pisanja eseja – predan i prihvaćen esej
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – esej; dva kolokvija (pismeni); 

2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene: 
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) Esej – 30% (predan i prihvaćen esej) 
2) 1. kolokvij – 20% 
3) 2. kolokvij – 20% 
b) Završni ispit – 30% ocjene 
usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Esej 0.66 30
Kolokvij-međuispit 0.44 20
Kolokvij-međuispit 0.44 20
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. nastavni termin; 2. kolokvij: 15. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojam filozofije
2. Filozofija i znanosti
3. Filozofija i sociologija
4. Metafizika: ontologija
5. Metafizika: filozofija o Bogu
6. Metafizika: filozofija prirode
7. Metafizika: filozofska antropologija
8. I. kolokvij
9. Logika i filozofija spoznaje
10. Etika i filozofija politike
11. Estetika
12. Filozofija religije: vjera i razum
13. Povijest filozofije i filozofija povijesti
14. Toma Akvinski: O biću i bîti
15. II. kolokvij