Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u evolucijsku biologiju
Kratica predmeta SOCP3-2 Šifra predmeta 116282
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Domazet-Lošo
Akademski stupanj Doktor znanosti (Dr. rer. nat. - genetika) Zvanje Docent
Kontakt e-mail tdomazet@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski/Engleski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija

Pravilno razumijevanje biologije, pa tako i socijalnosti kao jedne od njenih pojavnosti, zahtjeva poznavanje evolucije. Cilj kolegija je pružiti osnovni uvid u evolucijske mehanizme i povijest života na Zemlji.  Unutar zadanog evolucijskog okvira posebno će se staviti naglasak na socijalnost kao sveprisutnu biološku kategoriju.

 Sadržaj kolegija

Osnovni koncepti stanične biologije i genetike; Mikroevolucijski principi – Adaptivna i neutralna evolucija, Populacijska i kvantitativna genetika, Evolucija spolnog razmnožavanja, Razine selekcije, Spolna selekcija; Makroevolucijski principi – Nastanak i izumiranje vrsta, Filogenija i sistematika, Evolucija i razvojna biologija, Velike evolucijske tranzicije; Poveznice mikro i makroevolucije – Koevolucija, Evolucija čovjeka, Evolucijska medicina, Sociobiologija

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razumijevanje i definiranje osnovnih pojmova iz evolucijske biologije. Sposobnost objašnjavanja poveznica između evolucijske biologije i sociologije. Razabiranje sličnosti i razlika u znanstvenom pristupu između evolucijske biologije i sociologije. Samostalno korištenje literature iz evolucijske biologije i sociobiologije. Sposobnost procjene utemeljenosti ideja u sociobiologiji i srodnim disciplinama.
Literatura
Obvezna

Stearns, Stephen, and Rolf Hoekstra. (2005) Evolution. 2nd ed. Oxford University Press

Odabrana poglavlja: Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., and Jackson, R.B. (2013). Campbell Biology (Boston: Benjamin Cummings; 10th edition).

 

Dopunska
Boyd, R., and Silk, J.B. (2014). How Humans Evolved (New York: W. W. Norton & Company). (Seventh edition)

Buss, D.M. (2014). Evolutionary psychology: the new science of the mind (Pearson, 5th edition).

Herron, J.C., and Freeman, S. (2013). Evolutionary Analysis (San Francisco, CA: Benjamin Cummings).

Relevantni članci iz novijih brojeva vodećih multidisciplinarnih časopisa (npr. Nature i Science) i odabrana poglavlja iz knjiga koje obrađuju teme iz  sociobiologije, evolucijske psihologije, evolucijske ekologije ponašanja, antropologije i srodnih disciplina.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% predavanja (preporučena 100% prisutnost na predavanjima)
  2. Uredno izvršeni seminari/vježbe – pripremljeno i na zadani datum izloženo seminarsko izlaganje i predan esej, sudjelovanje u raspravama, predani izvještaji nakon obavljenih vježbi;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

1)      Nastavne aktivnosti  – seminari/vježbe; kolokviji, seminarsko izlaganje, esej

2)      Završni ispit (usmeni ispit, moguć dodatni pismeni u slučaju malog broja bodova prikupljenog tijekom nastave).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

–          izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

–          vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

–          dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova

–          dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova

–          nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) kolokviji (70% ocjene)

b) Završni ispit (usmeni) – (30% ocjene)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.68 70
Laboratorijske vježbe 0.28 0
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija Prema objavljenom rasporedu.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predstavljanje predmeta. Organizmi, stanice i geni.
2. Uvod u evoluciju.
3. Adaptivna evolucija.
4. Neutralna evolucija.
5. Populacijska i kvantitativna genetika.
6. Razvojna biologija i evolucija.
7. Evolucija spolnog razmnožavanja, genomski konflikt.
8. Spolna selekcija.
9. Specijacija, filogenija, sistematika.
10. Glavni makroevloucijski događaji.
11. Koevolucija.
12. Evolucija čovjeka.
13. Evolucijska medicina.
14. Evolucijska psihologija i sociobiologija.
15. Ponavljanje i sinteza
Seminari
Tjedan Tema
1. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
2. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
3. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
4. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
5. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
6. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
7. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
8. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
9. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
10. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
11. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
12. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
13. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
14. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.
15. Evolucijske simulacije ili seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature.