Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta UČENJE
Kratica predmeta PSIP4-1 Šifra predmeta 97903
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mia Šetić
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mia.setic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s različitim oblicima učenja, metodologijom istraživanja učenja i teorijskim objašnjenjima učenja.

Sadržaj predmeta: Uvod, metodologija ispitivanja i definicije učenja. Urođeni oblici ponašanja. Neasocijativno učenje. Klasično uvjetovanje. Instrumentalno uvjetovanje. Motorno učenje. Učenje opažanjem. Teorije socijalnog učenja. Kognitivne teorije učenja.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati učenje i razlikovati učenje od nenaučenih ponašanja; Opisati neasocijativne mehanizme učenja; Opisati i usporediti različite oblike uvjetovanja; Razlikovati komponente klasičnog i instrumentalnog uvjetovanja i prepoznati ih na primjerima; Opisati i razlikovati procese učenja opažanjem; Opisati i usporediti teorije socijalnog učenja; Opisati kognitivne mehanizme u podlozi učenja; Analizirati metodologiju istraživanja u psihologiji učenja
Literatura
Obvezna
 • Gluck, M. A., Mercado, E. i Myers, C. E. (2014). Learning and Memory: From Brain to Behavior. New York: Worth Publishers.
 • Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Byrne, J. H. (Ur.) (2009). Concise Learning and Memory. London: Elsevier.
 • Catania, A. C. (1992). Learning. New Jersey: Prentice Hall.
 • Domjan, M. (2010).  The Principles of Learning and Behavior. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Publishing.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti 
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30%
 • seminarski rad – 10%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.35 30
Kolokvij-međuispit 1.35 30
Seminarski rad 0.45 10
Ukupno tijekom nastave 4.65 70
Završni ispit 1.35 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 6. i 12. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u psihologiju učenja
2. Urođeni oblici ponašanja
3. Neasocijativno učenje i rano učenje
4. Klasično uvjetovanje – uvod
5. Klasično uvjetovanje – teorije
6. Kolokvij 1
7. Instrumentalno uvjetovanje – uvod
8. Averzivno učenje
9. Potkrepljenje i izborno ponašanje
10. Diskriminacija i generalizacija
11. Motorno učenje
12. Kolokvij 2
13. Učenje opažanjem
14. Teorije socijalnog učenja
15. Kognitivna psihologija i učenje
Seminari
Tjedan Tema
1. Upute za pisanje seminara i podjela seminarskih tema
2. Izlaganje seminara
3. Izlaganje seminara
4. Izlaganje seminara
5. Izlaganje seminara
6. Izlaganje seminara
7. Izlaganje seminara
8. Izlaganje seminara
9. Izlaganje seminara
10. Izlaganje seminara
11. Izlaganje seminara
12. Izlaganje seminara
13. Izlaganje seminara
14. Izlaganje seminara
15. Završna rasprava i podjela ocjena iz seminara