Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta TEORIJSKI SUSTAVI U PSIHOLOGIJI
Kratica predmeta PSIP2-1 Šifra predmeta 97869
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Vlado Šakić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail vlado.sakic@pilar.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Anđelinović
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail maja.andelinovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s razvojem znanstvene psihologije. Upoznavanje s osnovnim pristupima i pravcima unutar psihologije.

Sadržaj predmeta: Počeci razvoja znanstvene psihologije. Psihologija kao znanost; priroda znanosti, mjesto psihologije u znanosti; sustavi i teorije. Strukturalizam i evolucionizam. Funkcionalizam, biheviorizam i neobiheviorizam. Gestalt psihologija. Psihoanaliza i neopsihoanaliza. Humanistička psihologija. Suvremeni pristupi psihologiji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlikovati pravce unutar psihologije; Klasificirati značajne istraživače i znanstvenike prema njihovom doprinosu u pojedinom području psihologije; Usporediti pravce i pristupe unutar psihologije; Napisati seminarski rad vodeći se standardima koje je postavila APA
Literatura
Obvezna
 • Hergenhahn, B. R. (2009). An Introduction to the  History of Psychology. Wadsworth: Cengage Learning.
Dopunska
 • Hothersall, D. (2002). Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
 • Rieber, R. W., & Salzinger, K. (eds.) (2002). Psychology: Theoretical-Historical Perspectives. Second Edition. Washington D. C.: American Psychological Association. 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • pisani dio seminara – 15%
 • izlaganje seminara – 5%

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Seminarski rad 0.33 15
Seminarsko izlaganje 0.11 5
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Strukturalizam i evolucionizam
3. Funkcionalizam
4. Biheviorizam
5. Neobiheviorizam
6. Gestalt psihologija
7. Kolokvij 1
8. Rani klinički pristup mentalnim bolestima
9. Psihoanaliza
10. Neopsihoanaliza
11. Humanistička psihologija
12. Psihobiologija i kognitivna psihologija
13. Suvremeni pristupi psihologiji
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminara
2. Detaljnije upute za izradu seminara
3. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
4. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
5. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
6. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
7. Kolokvij 1
8. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
9. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
10. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
11. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
12. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
13. Seminarski rad o istaknutom predstavniku pojedinog psihologijskog pravca
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje