Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Suvremene sociološke teorije II
Kratica predmeta SOCP4-1 Šifra predmeta 97913
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 601
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivana Brstilo
Akademski stupanj mag.soc. Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail ivana.brstilo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Upoznati studente s glavnim teorijama suvremene sociologije te ih osposobiti da navedene teorije analiziraju i kritiziraju. Naglasak je na sakupljanju znanja, kritičkom prosuđivanju i primjeni postojećih koncepata i teorija na današnje društvo.

Sadržaj kolegija:  U okviru kolegija obrađuju se teorije značajnih suvremenih sociologa kao što je N. Elias, A. Giddens, U. Beck, G. Ritzer, P. Bourdie, M. Castells te predstavnici kritičke teorije društva poput E. Fromma i H. Marcusea. Također, predmet kolegija su postmoderne teorije J. Baudrillarda i J.-F. Lyotarda,  poststrukturalizam M. Foucaulta te pregled feminističkih teorija. Kolegij je zaokružen pregledom paradigmi u sociologiji te njihovom primjenom u drugim znanostima s posebnim naglaskom na znanstvenu interdisciplinarnost.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne značajke suvremenih socioloških teorija. Prepoznati ulogu i značaj pojedinih suvremenih socioloških autora. Organizirati autore prema korištenim teorijskim pristupima. Povezati različite teorije o srodnim društvenim temama. Diskutirati o društvenim procesima koristeći suvremene teorijske pravce. Predložiti nove pristupe suvremenim problematikama.
Literatura
Obvezna

Fromm, E. (1984). Bijeg od slobode. Zagreb: Naprijed. (odabrana poglavlja); Ritzer, G. (2009). Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni. Službeni glasnik. (odabrana poglavlja);  Elias, N. (1996). O procesu civilizacije: Sociogenetska i psihogenetska istraživanja. Zagreb: Antibarbarus. (odabrana poglavlja);  Castells, M. (2000). Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing. (odabrana poglavlja);  Zeman, Z. (2004).  Autonomija i odgođena apokalipsa: sociologijske teorije modernosti i modernizacije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (odabrana poglavlja); Bourdieu, P. (1999). Nacrt za jednu teoriju prakse. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (odabrana poglavlja); Fanuko, N. (2009). Cultural capital and simbolic power: the three aspects of Bourdieu’s theory of ideology. Školski vjesnik, str. 7-41.; Foucault, M. (1994). Znanje i moć. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (odabrana poglavlja);  Foucault, M. (2002). Riječi i stvari: arheologija humanističkih znanosti. Zagreb: Golden marketing. (odabrana poglavlja); Ritzer, G. (1997).  Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus. (odabrana poglavlja); Tomić-Koludrović, I., Knežević, S. ( 2004). Konstrukcija identiteta u mikro-makro kontekstu. Acta Iader, 1/20014, str. 109-126.; Ritzer, G. (1999).  McDonaldizacija društva. Zagreb: Jesenski i Turk. (odabrana poglavlja); Baudrillard, J. (20012). Simulakrumi i simulacija. Karlovac : Naklada Društva arhitekata, građevinara i geodeta. (odabrana poglavlja); Haralambos, M., Holborn, M. (2002). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. (odabrana poglavlja).

Dopunska

Abercrombie, N., Hill, S., Turner, Bryan S. (2008). Rječnik sociologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Baudrillard, J. (2001). Simulacija i zbilja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Beck, U. (2001). Pronalaženje političkoga: prilog teoriji refleksivne modernizacije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Beck, U. (2004). Moć protiv moći u doba globalizacije : nova svjetskopolitička ekonomija. Zagreb: Školska knjiga.; Bourdieu, P. (2011). Distinkcija: društvena kritika suđenja. Zagreb: Antibarbarus.; Calhoun, C. J. (2007). Contemporary sociological theory. Oxford: Blackwell Publishing.; Castells, M. (2000- 2003). Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura. Zagreb: Golden marketing.; Castells, M. (2003). Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Elias, N. (2007). Što je sociologija?. Zagreb: Antibarbarus.; Giddens, A. (2000). Preobrazba prisnosti: spolnost, ljubav i erotika u modernim društvima. Split: Laus.; Giddens, A. (2005). Odbjegli svijet: kako globalizacija oblikuje naše živote. Zagreb: Klub studenata sociologije Diskrepancije.; Giddens, A.(2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus.; Habermas, J. (2009). Moderna – nedovršen projekt, Politička misao, 46(2), 96-111.; Kalanj, R. (2004). Globalizacija i postmodernost: ogledi o misliocima globalne kompleksnosti. Zagreb: Politička kultura.; Katunarić, V. (1990). Teorija društva u Frankfurtskoj školi. Zagreb: Globus.; Kuvačić, I. (1990). Suvremene sociološke teorije. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.; Ritzer, G., Goodman, D. J. (2004). Sociological theory. New York: McGraw-Hill.; Sewell, W. (1992). A Theory of Structure: Duality, Agency and Transformation, American Journal of Sociology, 98, 1-29.; Sorić, M. (2012). Refleksivnost u sociologiji Pierrea Bourdieua: nadilaženje socioloških dihotomija, Socijalna ekologija, 21(3), 329- 344.; Spasić, I. (2004). Sociologije svakodnevnog života.Beograd: Societas.; Turner, J. H. (1986). Review: The Theory of Structuration, The American Journal of Sociology, 91(4), 969-977.; Zlatar, J. (2008). Anthony Giddens: refleksivna projekcija osobnosti, Revija za sociologiju, 39(3), 161-182.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
  2. Uredno izvršene seminarske obveze: izlaganje i predaja seminarskog rada u zadanom vremenskom terminu.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita
  1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarske obveze izvršene na vrijeme i dva pismena kolokvija)
  2. Završni pismeni ispit
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a)  seminarske obveze  – 10%

b) kolokviji – 60%

2. Završni ispit – 30% ocjene

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50 do 64,9%

dobar (3) – 65 do 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9%

izvrstan (5) – 90 do 100%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.28 10
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. tjedan predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u Suvremene sociološke teorije II: opći pregled autora i teorija
2. Kritička teorija društva Ericha Fromma i Herberta Marcusea
3. Proces civilizacije Norberta Eliasa
4. Teorija umreženog društva Manuel Castells
5. Pojmovi strukture, habitusa, djelovanja i kapitala Pierre Bourdieu
6. Poststrukturalist -ička teorija Michael Foucault
7. Kolokvij 1.
8. Teorija društva u drugoj moderni Ulricha Becka
9. McDonaldizacija društva Georga Ritzera
10. Teorija strukturacije Anthony Giddensa
11. Postmoderne teorije Jeana Baudrillarda i Jean-Francois Lyotarda
12. Pregled paradigmi Thomasa Kuhna
13. Pregled feminističkih teorija
14. Kolokvij 2.
15. Sociologija u drugim znanostima i sinteza gradiva
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema i upute oko izvršavanja seminarskh obveza
2. Kritička teorija društva Ericha Fromma i Herberta Marcusea
3. Proces civilizacije Norberta Eliasa
4. Teorija umreženog društva Manuel Castells
5. Pojmovi strukture, habitusa, djelovanja i kapitala Pierre Bourdieu
6. Poststrukturalistička teorija Michael Foucault
7. Kolokvij 1.
8. Teorija društva u drugoj moderni Ulricha Becka
9. McDonaldizacija društva Georga Ritzera
10. Teorija strukturacije: Anthony Giddens
11. Postmoderne teorije Jeana Baudrillarda i Jean-Francois Lyotarda
12. Pregled paradigmi Thomasa Kuhna
13. Pregled feminističkih teorija
14. Kolokvij 2.
15. Završna diskusija i refleksija semestra