Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Suvremene sociološke teorije I
Kratica predmeta SOCP3-1 Šifra predmeta 97897
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 601
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mateja Plenković
Akademski stupanj mag. soc. Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail mateja.sakic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet je usmjeren na analizu suvremenih socioloških teorija, pri čemu je naglasak na njihovoj sistematskoj, a ne kronološkoj podjeli. U središtu su pozornosti mikrosociološki pristupi pojedincima i njihovim međusobnim interakcijama. Obrađuju se teorije simboličkog interakcionizma, dramaturški pristup, fenomenologijska sociologija, etnometodologija, egzistencijalistička sociologija te teorije devijantnosti u interakcionističkoj perspektivi. Predmet su kolegija i različiti pokušaji integracije mikro i makro razine u sociologiji u okviru teorija razmjene, racionalnog izbora i mreže. Studenti se na predavanjima i seminarskim izlaganjima upoznaju s glavnim pojmovima i razmišljanjima autora suvremenih socioloških teorija. Naglasak je na stjecanju znanja, kritičkom prosuđivanju i primjeni teorijskih pretpostavki na današnje društvo.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Poznavati glavne autore suvremenih socioloških teorija. Definirati temeljne pojmove u teorijama. Razlikovati teorijske pristupe različitih autora. Primijeniti postojeće teorijske koncepte na današnje društvo. Razviti kritičko mišljenje.
Literatura
Obvezna

Becker, H., (1991), Outsiders: Studies In The Sociology Of Deviance, New York: The Free Press.; Berger, P. L., Luckmann, T. (1992), Socijalna konstrukcija zbilje, Zagreb: Naprijed.; Goffman, E., (2000), Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu, Beograd: Geopoetika.; Haralambos, M., Holborn, M., (2002), Sociologija: teme i perspektive, Zagreb: Golden marketing. (odabrana poglavlja); Kalanj, R., (2005), Suvremenost klasične sociologije, Zagreb: Politička kultura. (odabrana poglavlja); Mead, G. H., (2003), Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Ritzer, G., (1997), Suvremena sociologijska teorija, Zagreb: Nakladni zavod Globus. (odabrana poglavlja); Spasić, I., (2004), Sociologije svakodnevnog života, Beograd: Radunić. (odabrana poglavlja); Turner, J. H., Stets, J. E., (2011), Sociologija emocija, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Dopunska

Abercrombie i sur., (2008), Rječnik sociologije, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Calhoun, C. J. et al., ur., (2002), Contemporary sociological theory, Oxford: Blackwell Publishing.; Connell, R. W., (1997), Why is Classical Theory Classical?, American Journal od Sociology, 6(102), pp. 1511-1557.; Cook, K. S., Whitmeyer, J. M., (1992), Two Approaches to Social Structure: Exchange Theory and Network Analysis, Annual Review of Sociology, 18, pp. 109-127.; Cropanzano, R., Mitchell, M. S. (2005), Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review, Journal of Management, 31(6), pp. 874-900.; Elster, J., (2000), Uvod u društvene znanosti: matice i vijci za objašnjenje složenih društvenih pojava, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Emerson, R. M., (1976), Social Exchange Theory, Annual Review of Sociology, 2, pp. 335-362.; Esser, H., (1993), The Rationality of Everyday Behavior, Rationality and Society, 5(1), pp. 7-31.; Garfinkel, H., (2006), Zdravorazumsko znanje o socijalnim strukturama: dokumentarna metoda interpretacije u laičkom i profesionalnom iznalaženju činjenica, Diskrepancija: studentski časopis za društveno-humanističke teme, 7(11), str. 59-78.; Giddens, A., (2007), Sociologija, Zagreb: Nakladni zavod Globus.; Goffman, E., (2011), Azili: eseji o društvenom položaju pacijenata bolnica za mentalno obolele i drugih utočenika, Novi Sad: Mediterran Publishing.; Goffman, E., (2011), Stigma: zabeleške o ophođenju sa narušenim identitetom, Novi Sad: Mediterran Publishing.; Granovetter, M., (1985), The Strenght of Weak Ties: A Network Theory Revisited, Sociological Theory, 1, pp. 201-233.; Hechter, M. i Kanazawa, S., (1997), Sociological Rational Choice Theory, Annual Review of Sociology, 23, pp. 191-214.; Jackson, S., (1993), Even sociologists fall in love: An exploration in the sociology of emotions, Sociology, 27(2), pp. 201-220.; Kunzmann, P., Burkard, F.-P., Wiedmann, F., (2001), Atlas filozofije, Zagreb: Golden marketing.; Kuvačić, I. (1990), Suvremene sociološke teorije, Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.; Mauzelis, N., (2000), Sociologijska teorija: što je pošlo krivo?, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Maynard, D. W., Clayman, S. E., (1991), The Diversity of Ethnomethodology, Annual Review of Ethnomethodology, 17, pp. 385-418.; Pavić, Ž., (1994), Fenomenologija i sociologija: uvod u ‘refleksivnu sociologiju’, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 3(2/3 (10/11)), str. 279-295.; Ritzer, G., Goodman, D. J., (2004), Sociological theory, New York: McGraw-Hill.; Scheff, T. J., (2005), Looking-Glass Self: Goffman as Symbolic Interactionist, Symbolic Interaction, 28(2), pp. 147-166.; Sharrock, W., (1989), Ethnomethodology, The British Journal of Sociology, 40(4), pp. 657-677.; Simonović, K., (2008), Prema sociologijskoj konceptualizaciji emocija, Socijalna ekologija, 17(2), str. 149-165.; Thoits, P. A., (1989), The sociology of emotions, Annual Review of Sociology, 15, pp. 317-342.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70 % nastave) i stjecanje minimalno 35 od ukupno 100 bodova unutar obveznih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz zadane nastavne aktivnosti i završni ispit (minimum za prolaz na završnom ispitu je 50% točne riješenosti).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

a)  kolokviji – 60 %

b) seminarske obveze  – 10 %

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija Prema rasporedu objavljenom na početku semestra.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Značaj klasičnih za suvremene sociološke teorije
3. Simbolički interakcionizam
4. Dramaturški pristup Ervinga Goffmana
5. Fenomenologijska sociologija Alfreda Schutza
6. Socijalna konstrukcija zbilje Bergera i Luckmanna
7. Kolokvij 1.
8. Etnometodologija i egzistencijalistička sociologija
9. Teorije devijantnosti u interakcionističkoj perspektivi
10. Teorije razmjene
11. Teorije mreže
12. Teorije racionalnog izbora
13. Teorije emocija
14. Kolokvij 2.
15. Sinteza tema, refleksija semestra i upute za završni ispit
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih obveza
2. Značaj klasičnih za suvremene sociološke teorije
3. Simbolički interakcionizam
4. Dramaturški pristup Ervinga Goffmana
5. Fenomenologijska sociologija Alfreda Schutza
6. Socijalna konstrukcija zbilje Bergera i Luckmanna
7. Kolokvij 1.
8. Etnometodologija i egzistencijalistička sociologija
9. Teorije devijantnosti u interakcionističkoj perspektivi
10. Teorije razmjene
11. Teorije mreže
12. Teorije racionalnog izbora
13. Teorije emocija
14. Kolokvij 2.
15. Sinteza tema, refleksija semestra i upute za završni ispit