Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK
Kratica predmeta PSIP1-3 Šifra predmeta 97857
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gaj Tomaš
Akademski stupanj mag. educ. philol. angl. et germ. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail gaj.tomas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 674
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

U okviru kolegija studenti će razvijati kompetencije čitanja, pisanja, slušanja i govorenja na temelju pisanih tekstova u akademske namjene iz područja psihologije. Studenti će također razvijati vokabular te jezične i analitičke vještine potrebne za akademski uspjeh.  Tekstovi će se analizirati na različite načine kao što su: detaljno, letimično i selektivno čitanje teksta; prepoznavanje strukture i dijelova teksta; opće i detaljno razumijevanje teksta; traženje informacija u tekstu; traženje značenja u tekstu; razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kojima je potkrijepljena; prepoznavanje, memoriranje i primjena jezičnih pojmova i gramatičkih struktura, itd. Kolegij će također obuhvaćati učenje vještine akademskog pisanja. Studenti će se učiti vještini kritičkog mišljenja i izražavanja vlastitog mišljenja o relevantnim temama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati, razumjeti, analizirati i koristiti napredne engleske gramatičke strukture; Čitati, slušati i razumjeti akademske tekstove; Prepoznati sastavne dijelove eseja te njihove funkcije; Naučiti pisati i prezentirati dijelove eseja; Izraziti i braniti mišljenje o akademskim temama
Literatura
Obvezna
 • Seal, Bernard (2012). Academic Encounters, 2nd Edition, Human Behavior 4, Reading and Writing. New York: Cambridge University Press. 
 • Uručci, vježbe i drugi materijali predavača po potrebi.
Dopunska
 • Bailey, S. (2011.). Academic Writing. Third Edition. New York: Routledge.
 • Jordan, R.R. (1999.). Academic Writing Course. Third edition. Essex: Pearson Education Limited.
 • Murphy, R. (2012.). English Grammar in Use. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Relevantni jednojezični i dvojezični rječnici.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti (kumulativno ostvareno putem nastavnih obveza i dva kolokvija)
 • Uredno izvršene nastavne obveze (aktivno sudjelovanje na satu)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni))
 • Završni usmeni ispit (minimum za prolaz na ispitu je 50% točne riješenosti) 
Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 35%
 • 2. kolokvij – 35%

2. Završni ispit – 30% ocjene

 • usmeni ispit (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova 
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova 
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova 
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova 
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1 35
Kolokvij-međuispit 1 35
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. What Is Stress? Coping with Stress.
3. Stress and Illness. Heart Disease.
4. Smoking. Healthful Behavior.
5. Defining Adolescence. Physical Change in Adolescence.
6. Cognitive and Social Development in Adolescence. Early Adulthood.
7. Midterm exam.
8. Middle and Late Adulthood.
9. Gestural Communication. Facial Communication.
10. Eye Communication. The Meanings of Touch.
11. Spatial Messages. Nonverbal Communication and Culture.
12. What is Friendship? The Internet and Relationships.
13. Attraction Theory and Love. Gender Differences in Loving.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Choosing Important Information. Preparing for a Test. Guessing Meaning form Context. Parallel Sentence Structure. Reading for Main Ideas. Dealing with Unknown Words. Answering Multiple-Choice Questions.
3. Scanning. Thinking Critically. Hedging. Academic Word List. Parts of an Essay. Answering True/False Questions. Comparing.
4. Comprehension after Speed Reading. Scanning. Describing Change. Reading for Main Ideas. Understanding Paragraph Structure. Describing Experimental Results. First Drafts. Body Paragraphs.
5. Reading for Main ideas. Understanding Paragraph Structure. Definitions Answers on Tests. Word Families. Previewing Graphics. Skimming. Reading for Details. Understanding Text Structure. Hedging. Gerunds as Subjects.
6. SQ3R System. Synonyms. Thinking Critically. Paraphrasing. Reading Actively. Collocations.
7. Midterm exam.
8. Paragraph Topics. Paragraph Main Ideas. Supporting Main Ideas. Synthesizing. Text Comprehension. Describing Change. Paraphrasing. Comparison-Contrast Essay.
9. Outlining. Definitions. Signaling Examples. Key Concepts. Guessing Meaning from Context. Ways of Looking.
10. Text Comprehension. Summarizing. The Passive Voice. Word Families.
11. Charts. Adverbs. Generalizations about Groups of People. Transitional Expressions. Collocations. Synthesizing.
12. Using New Words in Context. Efficient Sentence Structure. Paragraph Structure. Speed Reading. Collocations and Key Concepts. Quotations.
13. Reading for Main Ideas. Mnemonics. Prepositions. Reading for Details. Taking notes. Using Quotations. Similarity and Difference. Finding a Focus in Writing.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.