Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Engleski jezik
Kratica predmeta SOCP2-6 Šifra predmeta 158348
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gaj Tomaš
Akademski stupanj Zvanje Predavač
Kontakt e-mail Telefon +385 (1) 370 66 74
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

U okviru predmeta studenti će razvijati opće kompetencije čitanja, pisanja, slušanja i govorenja na temelju pisanih tekstova u akademske namjene iz područja sociologije. Studenti će tekstove analizirati na različite načine kao što su: detaljno, letimično i selektivno čitanje teksta; prepoznavanje strukture i dijelova teksta; opće i detaljno razumijevanje teksta; traženje informacija u tekstu; traženje značenja u tekstu; razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kojima je potkrijepljena; prepoznavanje, memoriranje i primjena gramatičkih pravila, itd. Osim toga studenti će razvijati akademski vokabular te učiti o jezičnim pojmovima kao što su kolokacije, definicije, sinonimi, komparacija, parafraziranje, sažimanje i sl. Kolegij će također obuhvaćati učenje vještine akademskog pisanja na osnovnoj razini paragrafa. Studenti će se učiti vještini izražavanja vlastitog mišljenja o relevantnim temama te akademskoj komunikaciji i diskusiji. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati, razumjeti, analizirati i koristiti napredne engleske gramatičke strukture. Čitati, slušati i razumjeti akademske tekstove. Prepoznati dijelove eseja i njihove funkcije. Izraziti i braniti mišljenje o akademskim temama.
Literatura
Obvezna

Williams, Jessica; Brown, Christine and Hood, Susan (2012). Academic Encounters, 2nd Edition, Life in Society, Reading and Writing. New York: Cambridge University Press. 

Uručci, vježbe i drugi materijali predavača po potrebi.

Dopunska

Bailey, Stephen (2011.). Academic Writing. Third Edition. New York: Routledge.

Murphy, Raymond (2012.). English Grammar in Use. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Relevantni jednojezični ili dvojezični rječnici.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene nastavne obveze – aktivno sudjelovanje na satu;

Stjecanje minimalnoga uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem nastavnih obveza i  kolokvija.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni);

Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

nedovoljan (1) – 0-49,9%

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

      1. kolokvij – 70%

b) Završni ispit – 30% ocjene

pismeni ispit (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.56 70
Ukupno tijekom nastave 1.76 70
Završni ispit 0.24 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 8. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Marriage: A Changing Institution. The Family Today.
3. How We Learn to Behave. The Influence of Culture.
4. Peer Groups. Crowds.
5. Growing Up Male or Female. Gender and Academic Achievement.
6. The Influence of Mass Media on Gender Roles. Balancing Home and Work.
7. It's Not So Easy Being Male. Gender Equality at Work.
8. Midterm exam.
9. The Role of Mass Media. What is Newsworthy?
10. Privacy and the Media. The Impact of the Internet on the Mass Media.
11. Social Media. Learning and Thinking with the New Media.
12. Deviance and Crime. Who Commits Crime?
13. Technology and Crime. What Stops Us from Committing Crimes?
14. Science and Technology in Crime Fighting. Crime and Punishments.
15. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Reading for Main Ideas. Reading Actively. Guessing Meaning from Context. Writing about Changes. Skimming. Reading for Main Ideas. Word Families. Taking Notes. Answering Short-Answer Questions.
3. Understanding Key Terms. Expanded Definitions. Collocations. Reviewing. Synonyms. Describing Differences.
4. Text Structure. Using Grammar to Guess Meaning. Describing Behavior. Academic Vocabulary Review. Writing First Drafts.
5. Making a Chart. Showing Contrast. Cues for Finding Word Meaning. Summarizing. Cues for Finding Word Meaning. Using Adverbs.
6. Reading for Details. The Passive Voice. Describing People. Introductory Paragraphs. Reading for Details. Word Families. Responding to a Quote.
7. Pronoun Reference. Describing Personality and Emotion. Supporting Main Ideas. Guessing Meaning form Context. Critical Thinking. Preparing for Writing and Revising.
8. Midterm exam.
9. Linking Ideas in a Text. Highlighting. The Academic Word List. Compound Words and Phrases. Summarizing.
10. Road Map Sentences. Paraphrasing. Prefixes and Suffixes.
11. Main Ideas. Academic Word List. Collocations. Multiple-Choice Questions. Guessing Meaning form Context. Surveys. Conclusions.
12. Scanning. Answering Short-Answer Test Questions. Reading Critically. Comparing Data. Vocabulary.
13. Main Ideas. Synonyms. Collocations. Responding to Prompts. Verbs of Control. Word Families.
14. Using Data from a Graphic. Discourse Markers of Chronological Order. Transitions.
15. Revision.