Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Sociologija upravljanja II: Upravljanje institucijama javnog sektora
Kratica predmeta SOCD121 Šifra predmeta 101879
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 6670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivica Poljičak
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Miloš
Akademski stupanj Magistar sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail damir.milos@unicath.hr Telefon +385 (1) 3607 623
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet upoznaje studente s konceptima javnog i općeg dobra, državne regulacije te sa pojmom „javnog sektora“. Obrađuju se odabrani primjeri iz europske povijesti koji ukazuju na evoluciju pojma javnog sektora. Analizira se pojam države blagostanja i koncept tržišno socijalnog gospodarstva. Objašnjava se pojam tranzicije. Raspravlja se sadržaj i struktura javnog sektora u odabranim europskim državama. Analizira se ustroj javnog sektora u Hrvatskoj.

Sadržaj predmeta:

Zapadni sistem i država. Tri vala demokratizaije. Nacionalna država i institucije. Demokracija, tržište i državna regulacija. Državna regulacija i ekonomija. Javni sektor u miješanoj ekonomiji. Koncept društvenog izbora. Ravnoteža između javnog i privatnog sektora. Primjeri organizacije javnog sektora u zapadnim društvima. Javni sektor i tranzicija. Privatizacija kao tranzicijska politika javnog sektora. Regulacija u tranziciji. Koncept „posttranzicije“. Sadržaj i obuhvat javnog sektora u Hrvatskoj. Javni sektor i reforma u Hrvatskoj.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznavati i razumijeti osnovne teorijske perpektive i praktična rješenja konceptualiziranja i organiziranja javnog sektora. Steći sposobnost uočavanja, raščlanjivanja i sažimanja tema iz područja javnog sektora u suvremenim europskim društvima. Kreativno razmišljati o rješavanju javnosektorskih problema. Razviti odgovornost prema poslovnima povezanim s javnim i općim dobrom i regulacijom javnog sektora.
Literatura
Obvezna

Duverger, M., (1980). Janus: Dva lica Zapada, Delo Ljubljana.; Rogić, I., (2000.) Tehnika i samostalnost, Hrvatska sveučilišta naklada, Zagreb. ; Županov J., (2002.) Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. Stiglitz, J: Economics of the Public Sector (odabrana poglavlja), W.W. Norton & Company; Ustav RH; Zakon o izvršenju državnog proračuna (odabrani dijelovi).

Dopunska

Wallerstein, I., (1991.) Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing Worlds System, Cambridge University Press; Magnusson, L., Ottosson, J., (2001.) The State, Regulation and the Economy, Edward Elgar. Ostrom, E., (2011.) The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
  2. Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje u obliku prezentacije i predaja pisanog rada.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarske obveze i dva pismena kolokvija) i završni ispit.

Način stjecanja bodova:

  1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
  2. a) seminarske obveze – 20%
  3. b) kolokviji – 50% (1 kolokvij 25% i drugi kolokvij 25%)
  4. Završni ispit – 30% ocjene

Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5
Seminarsko izlaganje 0.5 20
Kolokvij-međuispit 0.625 25
Kolokvij-međuispit 0.625 25
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Što je zapadni sistem?
3. Koncept nacionalne države
4. Privatno vlasništvo
5. Opće dobro
6. Javno dobro
7. Javni sektor
8. Regulacija
9. Europski regulativni kontekst
10. Tranzicija
11. Privatizacija
12. Društveni troškovi privatizacije
13. Javni sektor i načela dobre uprave
14. Javni sektor i izvještavanje
15. Poslovna etika i upravljanja javnim sektorom
Seminari
Tjedan Tema
1. Metoda pisanja seminarskog rada
2. Pravopisna pravila
3. Utvrđivanje tema seminarskih radova
4. Distribucija seminarskih tema i plan izvještavanja o seminarskim radovima
5. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
6. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
7. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
8. Kolokvij
9. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
10. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
11. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
12. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
13. Individualno izlaganje evaluiranih seminara
14. Kritička rasprava o seminarskim radovima
15. Kolokvij