Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalna psihologija
Kratica predmeta SOCP2-7 Šifra predmeta 97895
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Vlado Šakić
Akademski stupanj Dr. sc. Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail Vlado.Sakic@pilar.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan - Pavao Matić, mag. psych.
Akademski stupanj Asistent Zvanje Asistent
Kontakt e-mail ivan-pavao.matic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje s razvojem, definicijom, predmetom, metodologijom i glavnim  područjima  socijalne psihologije. Poseban naglasak jest na odnosu socijalne psihologije i sociologije te područjima socijalne psihologije, što sociolozima pruža preciznije upoznavanje njihova predmeta proučavanja.

 

Sadržaj predmeta:

Predmet i definicija socijalne psihologije. Etički izazovi u  socijalnoj psihologiji.  Socijalna kognicija. Socijalna percepcija. Socijalna interakcija. Socijalne grupe. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Protumačiti osnovne pojmove iz različitih područja socijalne psihologije. Preispitati pojedine društvene fenomene u skladu s rezultatima znanstvenih istraživanja u socijalnoj psihologiji. Integrirati znanja iz socijalne psihologije u područje od interesa u sklopu sociologije. Pripremiti i prezentirati seminar na specifičnu temu.
Literatura
Obvezna

Aronson, E., Wilson, T.,D. i Akert, R.,M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.

Dopunska

Znanstveni i stručni časopisi, domaći i strani, iz područja suvremene socijalne psihologije.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.      Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 •    1. kolokvij – 30%
 •    2. kolokvij – 30%
 •    seminarski rad – 10%

 

 2.      Završni ispit – 30 % ocjene

Završni ispit je pismeni.

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Seminarski rad 0.28 10
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Definicija i razvoj područja socijalne psihologije
3. Metode istraživanja u socijalnoj psihologiji
4. Konstrukcija socijalnog svijeta (1)
5. Konstrukcija socijalnog svijeta (2)
6. Konstrukcija socijalnog svijeta (3)
7. Socijalna interakcija (1)
8. 1. kolokvij
9. Socijalna interakcija (2)
10. Socijalna interakcija (3)
11. Socijalne grupe (1)
12. Socijalne grupe (2)
13. Socijalne grupe (3)
14. 2. kolokvij
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Izlaganje seminara na temu predavanja
3. Izlaganje seminara na temu predavanja
4. Izlaganje seminara na temu predavanja
5. Izlaganje seminara na temu predavanja
6. Izlaganje seminara na temu predavanja
7. Izlaganje seminara na temu predavanja
8. 1. kolokvij
9. Izlaganje seminara na temu predavanja
10. Izlaganje seminara na temu predavanja
11. Izlaganje seminara na temu predavanja
12. Izlaganje seminara na temu predavanja
13. Izlaganje seminara na temu predavanja
14. 2. kolokvij
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Upute za izlaganje seminara, podjela seminara
3. Vježbe na temu predavanja
4. Vježbe na temu predavanja
5. Vježbe na temu predavanja
6. Vježbe na temu predavanja
7. Vježbe na temu predavanja
8. 1. kolokvij
9. Vježbe na temu predavanja
10. Vježbe na temu predavanja
11. Vježbe na temu predavanja
12. Vježbe na temu predavanja
13. Vježbe na temu predavanja
14. 2. kolokvij
15. Završno predavanje