Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta SOCIJALNA PSIHOLOGIJA II
Kratica predmeta PSIP6-2 Šifra predmeta 97935
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tihana Brkljačić
Akademski stupanj Docent Zvanje Docent
Kontakt e-mail tihana.brkljacic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mario Pandžić
Akademski stupanj Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail mario.pandzic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s teorijskim i empirijskim pristupima stavovima i oblicima socijalnog utjecaja. 

Sadržaj predmeta: Stavovi: struktura, funkcija te snaga stava. Mjerenje stavova. Povezanost stavova s ponašanjem. Promjena stavova. Socijalni kontekst stavova. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlučiti sastavnice pojedinih stavova; Razlikovati stavove na temelju njihovog porijekla; Utvrditi odnos između stavova i ponašanja; Vrednovati klasična istraživanja socijalnog utjecaja; Procijeniti situacije u kojima su ljudi pod utjecajem informacijskog i normativnog socijalnog utjecaja; Utvrditi koja ponašanja iz svakodnevnog života su rezultat djelovanja informacijskog i normativnog socijalnog utjecaja; Identificirati razloge pokoravanja i popuštanja; Izdvojiti elemente uvjeravanja; Generirati elemente uvjeravanja na jednom primjeru ekstremnog uvjeravanja; Predvidjeti utjecaj članstva u grupama na ponašanje ljudi
Literatura
Obvezna
 • Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.
 • Gilbert, D.T., Fiske, S.T. i Lindzey, G. (ur.) (1998). The handbook of social psychology (Vol. 1). New York: McGraw-Hill.
 • Hewstone, M., Stroebe, W. (Ur.) (2003). Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Cialdini, R. B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Zagreb: Mate.
Dopunska
 • Maio, G. R. i Haddock, G. (2009). The Psychology of Attitudes and Attitude Change. London: Sage Publications.
 • Zimbardo, P. G. i Leippe, M. R. (1991) The Psychology of Attitude Change and Social Influence. New York: McGraw-Hill, Inc
 • Znanstveni i stručni časopisi, domaći i strani, iz područja suvremene socijalne psihologije
 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • seminarski rad – 10%
 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30% 

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Stavovi: definicija i povijest istraživanja
3. Mjerenje stavova
4. Stavovi: sadržaj, struktura, i funkcije
5. Utjecaj stava na procesiranje informacija i ponašanje
6. Odrednice stava: utjecaj ponašanja na stavove
7. Kolokvij 1
8. Odrednice stava: uvjeravanje
9. Odrednice stava: uvjeravanje
10. Odrednice stava: uvjeravanje
11. Odrednice stava: uvjeravanje
12. Stavovi: socijalni kontekst
13. Stavovi: socijalni kontekst
14. Stavovi: socijalni kontekst
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
3. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
4. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
5. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
6. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
7. Kolokvij 1
8. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
9. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
10. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
11. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
12. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
13. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
14. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
15. Kolokvij 2
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Kolokvij 1
8. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
15. Kolokvij 2