Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta RAZVOJ U DRUŠTVENOM KONTEKSTU
Kratica predmeta PSD11 Šifra predmeta 101722
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marina Merkaš
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marina.merkas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s teorijama, modelima i pristupima istraživanju učinaka užeg i šireg društvenog konteksta na razvoj pojedinca od rođenja do smrti. Razumijevanje procesa i mehanizama djelovanja različitih ekoloških sustava, promjena u sustavima i interakcija među sustavima na razvoj pojedinca. Prepoznavanje i razlikovanje povoljnih i nepovoljnih učinaka različitih društvenih konteksta na spoznajni, emocionalni i socijalni razvoj pojedinca od rođenja do smrti. Primjena spoznaja o učincima užeg i šireg društvenog konteksta na razvoj pojedinca u promicanju pozitivnog razvoja u različitim razvojnim razdobljima.

Sadržaj predmeta: Teorijska objašnjenja i pristupi istraživanju učinaka društvenog konteksta na razvoj pojedinca. Teorija ekoloških sustava: mikrosustav, mezosustav, egzosustav, makrosustav, kronosustav, interakcije među ekološkim sustavima, učinci interakcija individualnih obilježja pojedinca i različitih ekoloških sustava na razvoj. Učinci obiteljske okoline, roditeljstva, rada roditelja, socioekonomskog statusa obitelji, siromaštva, vršnjaka, odgojno-obrazovnih ustanova, susjedstva, lokalne zajednice, masovnih medija, novih tehnologija, kulture i socijalne politike na razvoj pojedinaca različite životne dobi. Poticanje ranog razvoja, rana intervencija u djetinjstvu i kontekst odrastanja posebno osjetljivih i ranjivih skupina djece. Društveni kontekst odrastanja mladih i starenja. Demografski, ekonomski i socijalni izazovi u suvremenom društvu i njihovi učinci na razvoj. Rizični i zaštitni čimbenici i otpornost u cjeloživotnoj perspektivi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Usporediti i vrednovati različita teorijska objašnjenja i pristupe istraživanju učinaka društvenog konteksta na razvoj pojedinca; Analizirati obilježja različitih ekoloških sustava i predvidjeti njihove učinke na razvoj pojedinaca različite životne dobi; Opisati suvremene promjene u užem i širem društvenom kontekstu i ocijeniti njihov učinak na razvoj pojedinaca različite životne dobi; Osmisliti intervencije usmjerene na promicanje povoljnih i ublažavanje nepovoljnih učinaka različitih ekoloških sustava na razvoj pojedinca; Razviti etičku osjetljivost i vještine suradnje sa stručnjacima različitih profila za praktični rad s osobama različite životne dobi u različitim društvenim kontekstima
Literatura
Obvezna
 • Klarin, M. (2006.). Razvoj djece u društvenom kontekstu. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Prezentacije s predavanja (Skripta)
Dopunska
 • Clarke-Stewart, A. i Dunn, J. (2006). Families count: effects on child and adolescent development. New York: Cambridge University Press.
 • Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing.
 • Engels, R. C. M. E., Kerr, M. i Stattin, H. (2007). Friends, lovers, and groups: key relationships in adolescence. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons Inc.
 • Schneider, B. H. (1993). Children’s Social Competence in Context. The Contribution of Family, School and Culture. Oxford: Pergamon Press.
 • Seligman, M. i Darling, R. B. (1997). Ordinary Families, Special Children: A Systems Approach to Childhood Disability. New York: The Guliford Press.
 • UNICEF (2011). Situacijska analiza stanja prava djece i žena u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku.
 • Odabrani znanstveni i stručni radovi iz područja predmeta
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
 • Izrađen seminarski rad
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • pismeni seminarski rad – 10%
 • izlaganje seminarskog rada – 10%

 

 1. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Samostalni rad 0.3 10
Seminarsko izlaganje 0.3 10
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Suvremene teorije i pristupi istraživanju učinaka društvenog konteksta na razvoj
2. Teorija ekoloških sustava
3. Obitelj kao kontekst razvoja
4. Rad roditelja, socioekonomski status obitelji, siromaštvo i razvoj djece i mladih
5. Vršnjaci kao kontekst razvoja
6. Odgojno-obrazovne ustanove kao kontekst razvoja
7. Susjedstvo i lokalna zajednica kao kontekst razvoja
8. Masovni mediji, nove tehnologije i razvoj djece i mladih
9. Učinci kulture i socijalne politike na razvoj pojedinca
10. Poticanje ranog razvoja djece i rana intervencija u djetinjstvu
11. Kontekst odrastanja posebno osjetljivih i ranjivih skupine djece
12. Društveni kontekst odrastanja mladih i izazovi prijelaza u odraslu dob
13. Društveni kontekst starenja
14. Demografski, ekonomski i socijalni izazovi u suvremenom društvu i učinci na razvoj
15. Rizični i zaštitni čimbenici i otpornost u cjeloživotnoj perspektivi
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Seminarski rad sukladno temi predavanja
3. Seminarski rad sukladno temi predavanja
4. Seminarski rad sukladno temi predavanja
5. Seminarski rad sukladno temi predavanja
6. Seminarski rad sukladno temi predavanja
7. Kolokvij 1
8. Seminarski rad sukladno temi predavanja
9. Seminarski rad sukladno temi predavanja
10. Seminarski rad sukladno temi predavanja
11. Seminarski rad sukladno temi predavanja
12. Seminarski rad sukladno temi predavanja
13. Seminarski rad sukladno temi predavanja
14. Kolokvij 2
15. Povratne informacije o seminarskim radovima