Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOPATOLOGIJA I
Kratica predmeta PSIP5-4 Šifra predmeta 97923
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dalibor Karlović
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail dalibor.karlovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 613
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Branka Vidrih
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail branka.vidrih@zg.t-com.hr Telefon +385 (1) 3787 345
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vjekoslav Peitl
Akademski stupanj Doktor medicine Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vjekoslav.peitl@gmail.com Telefon +385 (1) 3787 347
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Branka Aukst Margetić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail branka.aukst-margetic@zg.t-com.hr Telefon +385 (1) 091 5100 462
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim pojmovima psihopatologije, specifičnim vokabularom i leksikom kojim se definiraju i opisuju psihopatološke pojave, dijagnostičkim sustavima u području psihopatologije. 

Sadržaj predmeta: Definicija psihopatologije i osnovni klinički pojmovi, razlika između psihijatrije i kliničke psihologije, definicije psihičkog zdravlja, dijagnoza i klasifikacija psihičkih poremećaja, klasifikacijski sustavi u psihijatriji MKB 10 i DSM 5, psihijatrijska propedeutika – anamneza i status u psihijatriji, psihijatrijski interviju, poremećaji svijesti, poremećaji orijentacije, poremećaji psihomotorike, poremećaj volje, poremećaj afektivnosti, poremećaj mišljenja, poremećaj pamćenja, poremećaj pažnje, poremećaj opažanja, poremećaj nagona. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati psihopatološke pojmove; Primjeniti dijagnostičke sustave; Primjeniti vještine anamneze i statusa u psihijatriji; Razumjeti psihopatološke pojave; Vrjednovati psihopatološke pojave
Literatura
Obvezna
 • Američka psihijatrijska udruga (2014). Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje (5 izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Karlovic D. (2017.). Psihijatrija. Jastrebarsko: Naklada slap (u tisku).
 • Karlović D., Glavina Jelaš I. (2016). Teorije ličnosti i genetička istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Svjetska zdravstvena organizacija (2001). MKB 10 mentalni poremećaji. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Glaser J. (2017). Opća psihopatologija. Jastrebarsko: Naklada slap

 

 

Dopunska
 • Davison, G. i Neale, J. (2002).  Psihologija abnormalnog ponašanja i doživljavanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni usmeni ispit (minimum za prolaz na ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarski rad – 20%

2. Završni ispit – 30 % ocjene 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Seminarski rad 0.7 20
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet
2. Definicija psihopatologije i osnovni klinički pojmovi, razlika između psihijatrije i kliničke psihologije
3. Definicije psihičkog zdravlja
4. Dijagnoza i klasifikacija psihičkih poremećaja, Klasifikacijski sustavi u psihijatriji MKB 10 i DSM 5.
5. Psihijatrijska propedeutika-anamneza i status u psihijatriji, psihijatrijski interviju
6. Psihijatrijske ocijenske ljestvice
7. Kolokvij 1
8. Poremećaji svijesti i orijentacije
9. Poremećaj psihomotorike i volje
10. Poremećaj afektivnosti
11. Poremećaj mišljenja
12. Poremećaj opažanja
13. Poremećaj pamćenja, poremećaj pažnje
14. Poremećaji nagona
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet
2. Definicija psihopatologije i osnovni klinički pojmovi, razlika između psihijatrije i kliničke psihologije
3. Definicije psihičkog zdravlja
4. Dijagnoza i klasifikacija psihičkih poremećaja, Klasifikacijski sustavi u psihijatriji MKB 10 i DSM 5.
5. Psihijatrijska propedeutika-anamneza i status u psihijatriji, psihijatrijski interviju,
6. Psihijatrijske ocijenske ljestvice
7. Kolokvij 1
8. Poremećaj svijesti i orijentacije
9. Poremećaj psihomotorike i volje
10. Poremećaj afektivnosti
11. Poremećaj mišljenja
12. Poremećaj opažanja
13. Poremećaj pamćenja i pažnje
14. Poremećaji nagona
15. Kolokvij 2